- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στο δημόσιο: Έρχονται 17.040 προσλήψεις — Δείτε σε ποιους τομείς

Δημόσιος τομέας - Όλες οι ειδήσεις: Σε προσλήψεις 17.040 δημοσίων υπαλλήλων θα προχωρήσει η κυβέρνηση το 2019 μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Η κ. Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου, σε συνέ­ντευ­ξη της, σημεί­ω­σε ότι ο αριθ­μός αυτός προ­κύ­πτει από την εφαρ­μο­γή του κανό­να 1:1 για τιςπρο­σλή­ψεις στο δημό­σιο τομέα καθώς και από προ­σλή­ψεις που θα γίνουν εξαι­τί­ας του δημο­σιο­νο­μι­κού χώρου που προ­έ­κυ­ψε μετά την καλή πορεία της ελλη­νι­κής οικονομίας.

Ειδι­κό­τε­ρα η κ. Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου εξήγ­γει­λε 17.040 προ­σλή­ψεις που κατανέμονται:

9.040 μόνι­μες προ­σλή­ψεις βάσει της εφαρ­μο­γής του κανό­να 1:1 (μια πρό­σλη­ψη για κάθε απο­χώ­ρη­ση), προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθούν οι 9.040 απο­χω­ρή­σεις που έγι­ναν το 2019 από τον δημό­σιο τομέα.

Κύριο βάρος όπως είπε θα δοθεί στην υγεία (1.000 για­τροί και 1.500 νοση­λευ­τές και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό), την παι­δεία, αλλά και σε μια σει­ρά υπη­ρε­σί­ες του δημο­σί­ου που υπάρ­χουν κενά (ψηφια­κές υπη­ρε­σί­ες, επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό κ.α).

3.200 μόνι­μες προ­σλή­ψεις στο πρό­γραμ­μα «Βοή­θεια στο Σπί­τι», όπου ήδη βγή­κε και νέα εγκύ­κλιος σχε­τι­κά με την προκήρυξη.

4.500 μόνι­μες προ­σλή­ψεις στην Ειδι­κή Αγωγή.

Μάλι­στα η κ. Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου, εξήγ­γει­λε ότι υπε­γρά­φη η σχε­τι­κή πρά­ξη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η σχε­τι­κή προκήρυξη.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων