- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε η «μαφία του Κορυδαλλού» — Έτσι σχεδίαζαν δολοφονίες μέσα από τις φυλακές

Την εγκληματική οργάνωση που κινούσε τα νήματα δολοφονικών και άλλων εγκληματικών ενεργειών μέσα από τις φυλακές αναδεικνύει η δικογραφία της Αντιτρομοκρατικής.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, σε βάρος 13 ατό­μων για πλη­θώ­ρα εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών ανά­με­σά τους οι πρό­σφα­τες δολο­φο­νί­ες στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού που σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση Ζαφειρόπουλου.

Μάλι­στα, όπως μετα­δί­δει το CNN.gr, το πιο ανα­τρι­χια­στι­κό είναι, ότι στις 7 Φεβρουα­ρί­ου, ο «γενι­κός αρχη­γός» φέρε­ται, σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, να προ­σπά­θη­σε να παγι­δέ­ψει και άλλο δικη­γό­ρο, όπως είχε κάνει και με τον Μιχά­λη Ζαφειρόπουλο.

Συγκε­κρι­μέ­να, δύο συνερ­γοί του εκτός φυλα­κής, έκλει­σαν ραντε­βού με το δικη­γό­ρο, προ­φα­σι­ζό­με­νοι ότι θέλουν να ανα­λά­βει ένα συγ­γε­νι­κό τους πρό­σω­πο και πήγαν στο γρα­φείο του. Του ζήτη­σαν 7.000 ευρώ εκβια­στι­κά και όταν κατά­λα­βαν ότι δεν είχε τόσα χρή­μα­τα πάνω του ο δικη­γό­ρος, του άρπα­ξαν 500 ευρώ και τον απεί­λη­σαν ότι την επο­μέ­νη θα ξανα­πά­νε, ζητώ­ντας του να έχει έτοι­μα 2.500 ευρώ.

Η αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή που παρα­κο­λου­θού­σε στε­νά όλες τις συνο­μι­λί­ες του αρχη­γού μέσα από τις φυλα­κές, έστει­λε κλι­μά­κιο να περι­μέ­νει κάτω από το γρα­φείο του δικη­γό­ρου, και μόλις οι δύο κακο­ποιοί, ένας άντρας και μία γυναί­κα, κατέ­βη­καν από το γρα­φείο, τους συνέλαβαν.

Όπως απο­κα­λύ­φθη­κε όμως, ακό­μα και στη δολο­φο­νία του Μπά­κο μέσα στο κελί του στον Κορυ­δαλ­λό, συμ­με­τεί­χε και ένας Έλλη­νας, ο οποί­ος έπαιρ­νε και αυτός εντο­λές από τον Λεκο­τσάι, ενώ αρχι­κά η εικό­να που είχε βγει προς τα έξω ήταν πως βρι­σκό­ταν τυχαία στο περιστατικό.

Οι εμπλε­κό­με­νοι δρού­σαν στα πρό­τυ­πα εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της οποί­ας είναι έγκλει­στα σε Κατα­στή­μα­τα Κρά­τη­σης. Πρό­κει­ται για 13 άτο­μα, 5 Έλλη­νες και 8 αλλο­δα­πούς οι οποί­οι ενέ­χο­νται σε πλη­θώ­ρα εγκλη­μα­τι­κών ενεργειών.

Προη­γή­θη­κε συστη­μα­τι­κή αστυ­νο­μι­κή έρευ­να, από τις αρχές τρέ­χο­ντος έτους, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας δια­κρι­βώ­θη­κε ότι τα ανω­τέ­ρω άτο­μα, δρώ­ντας στο πλαί­σιο αλλά και στα πρό­τυ­πα εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ενέ­χο­νται σε αξιό­ποι­νες πρά­ξεις, υπό τη διεύ­θυν­ση, καθο­δή­γη­ση και συντο­νι­σμό των ηγε­τι­κών στε­λε­χών της οργά­νω­σης, έγκλει­στων σε κατα­στή­μα­τα κράτησης.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, εμπλέκονται:

  • στην από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος ημε­δα­πού, την 03-11-2014, έξω από την οικία του σε περιο­χή της Αττικής,
  • στην ανθρω­πο­κτο­νία ημε­δα­πού δικη­γό­ρου, την 12-10-2017, εντός του δικη­γο­ρι­κού του γρα­φεί­ου, στην Αθή­να Αττικής,
  • σε υπό­θε­ση εκβί­α­σης ημε­δα­πού δικη­γό­ρου στην Αθή­να Αττι­κής, την 07 και 08-02-2019. Στη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης έδω­σαν εντο­λές σε τρία μέλη της οργά­νω­σης εκτός φυλα­κών, να απο­σπά­σουν από το δικη­γό­ρο 3.000 ευρώ, κατό­πιν εκβί­α­σης με απει­λές για τη ζωή του. Οι δρά­στες συνε­λή­φθη­σαν επ’ αυτο­φώ­ρω και η υπό­θε­ση παρα­πέμ­φθη­κε σε κύρια ανάκριση.
  • στην ανθρω­πο­κτο­νία υπη­κό­ου Αλβα­νί­ας στην Ε’ Πτέ­ρυ­γα του Κατα­στή­μα­τος Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού, την 14-01-2019. Για τη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση προ­έ­κυ­ψε ότι ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης τυγ­χά­νουν ηθι­κοί αυτουρ­γοί της ανθρω­πο­κτο­νί­ας, ενώ ως φυσι­κοί αυτουρ­γοί έχουν κατη­γο­ρη­θεί δύο άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης,
  • σε από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατά συρ­ροή, σε βάρος θαμώ­νων κατα­στή­μα­τος υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος στον Πει­ραιά (Μικρο­λί­μα­νο), την 22-11-2014, και
  • στην από­δρα­ση από το Κατά­στη­μα Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού δύο υπη­κό­ων Αλβα­νί­ας, την 01-01-2019. Όπως προ­έ­κυ­ψε, ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης γνώ­ρι­ζαν και κατό­πιν εντο­λών τους σε μη έγκλει­στα μέλη της οργά­νω­σης, διευ­κό­λυ­ναν, τις συν­θή­κες από­κρυ­ψης των αλλο­δα­πών που απέδρασαν.

Επι­πλέ­ον, στο πλαί­σιο των ερευνών:

  • προ­έ­κυ­ψε ότι ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, κατέ­βα­λε προ­σπά­θεια ώστε ο φερό­με­νος ως αιφ­νί­διος θάνα­τος έγκλει­στου υπη­κό­ου Αλβα­νί­ας, την 27-01-2019, στο Κατά­στη­μα Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού, να απο­δο­θεί σε δηλη­τη­ρί­α­ση, για να κατα­στή­σει κατη­γο­ρού­με­νο συγκε­κρι­μέ­νο ημε­δα­πό πρό­σω­πο, επί­σης έγκλει­στο, με τον οποίο φέρε­ται να έχουν αντιδικία,
  • δια­πι­στώ­θη­καν στοι­χεία που συνι­στούν προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές πρά­ξεις σχε­δια­σμού και προ­ερ­γα­σί­ας παρά­νο­μων δρα­στη­ριο­τή­των (εμπό­ριο και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών, προ­στα­σία σε κατα­στή­μα­τα και λοι­πές επι­χει­ρή­σεις κ.λπ.), καθώς και λοι­πές ενέρ­γειες (δια­κί­νη­ση χρη­μα­τι­κών κεφα­λαί­ων μέσω ιδρυ­μά­των πλη­ρω­μών, ενοι­κί­α­ση οικιών, αγο­ρά οχη­μά­των, έκδο­ση αδειών ικα­νό­τη­τας οδή­γη­σης), προς εξυ­πη­ρέ­τη­ση των σκο­πών της οργά­νω­σης, ενώ
  • δια­κρι­βώ­θη­κε ότι ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της οργά­νω­σης, συνεν­νο­ού­νται, κατευ­θύ­νουν και παρέ­χουν οδη­γί­ες σε μάρ­τυ­ρες εν εξε­λί­ξει ποι­νι­κών υπο­θέ­σε­ων, κάποιοι εκ των οποί­ων τυγ­χά­νουν και μέλη της οργά­νω­σης, ώστε να ανα­σκευά­σουν – μετα­βάλ­λουν τις μαρ­τυ­ρί­ες τους.

Σημειώ­νε­ται ότι η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε περι­λαμ­βά­νει τα αδι­κή­μα­τα της συγκρό­τη­σης ή έντα­ξης σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, της ηθι­κής αυτουρ­γί­ας από κοι­νού σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, της εκβί­α­σης από κοι­νού με σκο­πό την προ­σπό­ρι­ση, εκ μέρους των δρα­στών, στον εαυ­τό τους ή σε άλλον, παρά­νο­μου περιου­σια­κού οφέ­λους, με τη χρή­ση απει­λών, ενω­μέ­νων με επι­κεί­με­νο κίν­δυ­νο σώμα­τος ή ζωής, καθώς και της ηθι­κής αυτουρ­γί­ας σε υπό­θαλ­ψη εγκληματία.

Υπ. Δικαιοσύνης: Τα τελευταία συμβάντα στον Κορυδαλλό συνδέονται μεταξύ τους

Στο πλαί­σιο δρά­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης εντάσ­σει το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης τα τελευ­ταία περι­στα­τι­κά που σημειώ­θη­καν στις φυλα­κές της χώρας. Ειδι­κό­τε­ρα, το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε ανα­φέ­ρει πως η δολο­φο­νία Αλβα­νού κρα­τού­με­νου μέσα στις φυλα­κές από συγκα­τη­γο­ρού­με­νούς του, η από­δρα­ση δυο Αλβα­νών κρα­του­μέ­νων και τέλος ο θάνα­τος ενός ακό­μη Αλβα­νού κρα­τού­με­νου μέσα στη φυλα­κή, σχε­τί­ζο­νται μετα­ξύ τους και «φωτί­ζο­νται» από τις συλ­λή­ψεις κατη­γο­ρου­μέ­νων στις οποί­ες προ­χώ­ρη­σε η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γέιο Δικαιο­σύ­νης έχει ως εξής:

«Η παρα­πο­μπή στη Δικαιο­σύ­νη από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία κατη­γο­ρου­μέ­νων για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και για πλη­θώ­ρα βαρύ­τα­των αδι­κη­μά­των ρίχνει φως και στα σοβα­ρά συμ­βά­ντα που το τελευ­ταίο διά­στη­μα έλα­βαν χώρα στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και συγκε­κρι­μέ­να στην από­δρα­ση δύο Αλβα­νών κρα­του­μέ­νων, τη δολο­φο­νία ενός Αλβα­νού κρα­του­μέ­νου από συγκρα­του­μέ­νους του και, τέλος, τον θάνα­το ενός ακό­μα Αλβα­νού κρατουμένου.

Φαί­νε­ται, ειδι­κό­τε­ρα, τα συμ­βά­ντα αυτά να συν­δέ­ο­νται μετα­ξύ τους καθώς διε­ρευ­νώ­νται στο πλαί­σιο οργα­νω­μέ­νης δρά­σης συγκε­κρι­μέ­νης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τόσο εντός όσο και εκτός των φυλα­κών και δεν συνι­στούν σύμ­πτω­μα δήθεν κατάρ­ρευ­σης της σωφρο­νι­στι­κής πολι­τι­κής της κυβέρνησης.

Η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στο­χεύ­ει προ­ε­χό­ντως στην ασφά­λεια των κρα­του­μέ­νων και των εργα­ζο­μέ­νων στις φυλα­κές, στην ενί­σχυ­ση των δομών αλλά και στον εξαν­θρω­πι­σμό των συν­θη­κών κρά­τη­σης, με όρους κρά­τους δικαί­ου. Η πολι­τι­κή αυτή συνεχίζεται».

 

Πηγή http://www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων