- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα 2019: Προλάβετε! Ανοιχτές οι αγορές σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Αν ανήκετε σε εκείνους που δεν πρόλαβαν να ψωνίσουν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι, έχετε ακόμη χρόνο. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής είναι ανοιχτές τόσο η Βαρβάκειος όσο και η αγορά στο Ρέντη.

Σήμε­ρα, Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, η ψαρα­γο­ρά στη Βαρ­βά­κειο αλλά και η Αγο­ρά του Κατα­να­λω­τή στο Ρέντη θα μεί­νουν ανοι­χτές έως το μεση­μέ­ρι για να μπο­ρέ­σουν όσοι θέλουν να κάνουν τις αγο­ρές τους για τα Κούλουμα.

Ανοι­χτά θα είναι και τα ιχθυο­πω­λεία, οι φούρ­νοι και τα μίνι μάρ­κετ, ενώ λει­τουρ­γούν και οι λαϊ­κές αγορές.

Σε ό,τι αφο­ρά τις τιμές σύμ­φω­να με έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η γενι­κή γραμ­μα­τεία Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή, σε σχέ­ση με πέρυ­σι εκτι­μά­ται ότι θα υπάρ­ξει αύξη­ση κατά 7,79% στο κόστος του καλα­θιού με είδη που κατα­να­λώ­νο­νται τη Σαρακοστή.

Όπως σημειώ­νε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας, η προ­α­να­φε­ρό­με­νη αύξη­ση οφεί­λε­ται κυρί­ως στην αύξη­ση των τιμών των οπω­ρο­λα­χα­νι­κών (ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ότι το ξερό κρεμ­μύ­δι παρου­σιά­ζει αύξη­ση 98,25%, η πατά­τα 48,61%, οι τομά­τες 20,56 %, το λάχα­νο 50%). Οι κατε­ψυγ­μέ­νες γαρί­δες παρου­σιά­ζουν επί­σης μία αύξη­ση της τάξης του 17%. Στο είδος αυτό όμως, υπάρ­χει μεγά­λη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των τιμών (μεγέ­θη, προ­έ­λευ­ση κλπ) και οι κατα­να­λω­τές έχουν δυνα­τό­τη­τα φθη­νό­τε­ρης επι­λο­γής. Στα ίδια επί­πε­δα κυμαί­νε­ται η τιμή του χαλβά.

Συνο­πτι­κά το μέσο κόστος του καλα­θιού υπο­λο­γί­ζε­ται ότι ανέρ­χε­ται σε 60,40 ευρώ, ενώ η αξία αυτή κυμαί­νε­ται μετα­ξύ 31,49 ευρώ και 107,40 ευρώ.

Η έρευ­να διε­ξή­χθη στο πλαί­σιο των τακτι­κών τιμο­λη­ψιών του τμή­μα­τος Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Τιμών από τις 25 Φεβρουα­ρί­ου έως 6 Μαρ­τί­ου και επι­κε­ντρώ­θη­κε σε συγκε­κρι­μέ­να βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Οι τιμο­λη­ψί­ες διε­νερ­γή­θη­καν σε κατα­στή­μα­τα πώλη­σης τρο­φί­μων (κεντρι­κές αγο­ρές λια­νι­κής, σού­περ μάρ­κετ και λαϊ­κές αγο­ρές) της Περι­φέ­ρειας Αττικής.

Σημειώ­νε­ται ότι οι τιμές της λαγά­νας, σύμ­φω­να με το σωμα­τείο των αρτο­ποιών «Ο Προ­φή­της Ηλί­ας», θα πωλεί­ται ακρι­βό­τε­ρα σε ποσο­στό από 10% έως και 50% σε σχέ­ση με πέρυ­σι, λόγω των αυξή­σε­ων στο κόστος παρα­γω­γής και την αδυ­να­μία των βιο­τε­χνών να απορ­ρο­φή­σουν το σύνο­λο της αύξησης.

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων