- Διαφήμιση -

Επιστρέφει ο χειμώνας το επόμενο διήμερο με χιόνια, καταιγίδες και βοριάδες

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες και η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Ραγδαία μετα­βο­λή του και­ρού ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ώρες με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες οι οποί­ες θα σημειω­θούν στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας το επό­με­νο διή­με­ρο. Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό του και­ρού θα είναι οι θυελ­λώ­δεις βοριά­δες και η σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Την Τρί­τη ανα­μέ­νε­ται κακο­και­ρία, με βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες θα είναι­κα­τά τόπους ισχυ­ρές στο Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και τις βρα­δι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία, τη Βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στερεάς.

Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά και στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και από το μεση­μέ­ρι στα­δια­κά σε περιο­χές της κεντρι­κής και βόρειας χώρας με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Στη βορειο­δυ­τι­κή χώρα πάντως τα φαι­νό­με­να από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα στα­μα­τή­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο από βόρειες διευ­θύν­σεις και στο υπό­λοι­πο Αιγαίο από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις θυελ­λώ­δεις 8 μπο­φόρ, όπου γρή­γο­ρα θα ενι­σχυ­θούν και βαθ­μιαία θα στρα­φούν παντού σε βόρειους πολύ θυελ­λώ­δεις 9 μπο­φόρ και τοπι­κά στο Κεντρι­κό Αιγαίο τα 10 μπο­φόρ, προ­κα­λώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες και στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά τμήματα.

Η θερ­μο­κρα­σία σε σημα­ντι­κή πτώ­ση από τα βόρεια, δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 10 βαθ­μούς στα βόρεια και τους 15–16 βαθ­μούς στις υπό­λοι­πες περιο­χές της χώρας.

 

               Περιο­χές όπου ανα­μέ­νο­νται θυελ­λώ­δεις άνε­μοι με εντά­σεις πάνω από 8 μπο­φόρ, κατά τη διάρ­κεια της Τετάρτης

 

Ανα­λυ­τι­κά, ο και­ρός τις επό­με­νες μέρες, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, θα έχει ως χαρακτηριστικά:

1. Τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα επηρεάσουν

Την Τρί­τη: Από τις πρω­ι­νές ώρες ισχυ­ρές το Ιόνιο και βαθ­μιαία τη Δυτι­κή Ελλά­δα με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα και από τα Βόρεια.

– Από το μεση­μέ­ρι τη Θεσ­σα­λία, τα νησιά του Βόρειου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), την Εύβοια, την Αν. Πελο­πόν­νη­σο και στα­δια­κά τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

Την Τετάρ­τη: Ττις πρω­ι­νές ώρες την Αττι­κή, την Αν. Πελο­πόν­νη­σο, την Αν. Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τα νησιά του Αν. Αιγαί­ου μέχρι το μεση­μέ­ρι την Αν. Στε­ρεά, την Εύβοια και τις Κυκλά­δες και μέχρι το από­γευ­μα την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

2. Τους πολύ θυελ­λώ­δεις ανέμους

Η έντα­ση τους την Τρί­τη θα φτά­σει στα πελά­γη τα 9 Μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα της Τετάρτης.

3. Τη σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας κατά 10–12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου που θα γίνει αισθη­τή αρχι­κά στα βόρεια.

Παγε­τός θα σημειω­θεί το βρά­δυ της Τρί­της και το πρωί και το βρά­δυ της Τετάρ­της στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά.

4. Τις χιο­νο­πτώ­σεις, που θα είναι κατά τόπους πυκνές από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Τρί­της μέχρι και τις πρω­ι­νές ώρες της τετάρ­της στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της Θεσ­σα­λί­ας , της Κεντρι­κής Στε­ρε­άς και πρό­σκαι­ρα στα ορει­νά της ΒΑ Πελοποννήσου.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων