- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή με τους χαρταετούς – Τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

Σήμερα είναι Καθαρά Δευτέρα και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χιλιάδες χαρταετοί αναμένεται να δώσουν άλλο χρώμα στους ουρανούς των πόλεων.

Αλλά το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα μέσα στην πόλη, ενέ­χει έναν μεγά­λο κίν­δυ­νο: την ηλε­κτρο­πλη­ξία από τα καλώ­δια στους στύ­λους της ΔΕΗ, όταν έρχε­ται σε επα­φή με αυτά ένας χαρ­τα­ε­τός που ξέφυ­γε από τον έλεγ­χο του χρή­στη του.

Και επει­δή είθι­σται το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού να είναι ένα έθι­μο με επί­κε­ντρο τα μικρά παι­διά, πρέ­πει να είμα­στε όλοι πολύ προ­σε­κτι­κοί όταν δίνου­με στο παι­δί να κρα­τή­σει τον χαρ­τα­ε­τό από το σχοινί.

Καθαρά Δευτέρα: Βασικοί κανόνες στο πέταγμα του χαρταετού

 • Δεν πετά­με ΠΟΤΕ τον χαρ­τα­ε­τό κοντά σε στύ­λους της ΔΕΗ και σε καλώ­δια ρεύματος
 • Αν είστε αρκε­τά απρό­σε­κτοι και ανεύ­θυ­νοι (!), ώστε να ρίξε­τε τον χαρ­τα­ε­τό σας επά­νω σε καλώ­δια της ΔΕΗΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ τον χαρ­τα­ε­τό που ενδε­χο­μέ­νως μπλέ­χτη­κε σε αυτά και παρα­μέ­νει κρε­μα­σμέ­νος εκεί! Τα ηλε­κτρο­φό­ρα καλώ­δια μετα­φέ­ρουν πάνω από 7.000 βολτ και η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια μπο­ρεί εύκο­λα να “ταξι­δέ­ψει” από τα καλώ­δια προς τον χαρ­τα­ε­τό σας για να σας ανε­ξάρ­τη­τα από το είδος του σχοι­νιού που χρη­σι­μο­ποιεί­τε. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ σας σκο­τώ­σει αν σας χτυ­πή­σει αυτό το ρεύ­μα! Αν ο χαρ­τα­ε­τός σας κολ­λή­σει σε κάποιο καλώ­διο, αφή­στε αμέ­σως το σχοινί/καλούμπα από το χέρι σας και απο­μα­κρυν­θεί­τε. Στην συνέ­χεια καλέ­στε την Πυρο­σβε­στι­κή, αλλά μεί­νε­τε στο σημείο για να εμπο­δί­σε­τε οποιον­δή­πο­τε άλλο να ακου­μπή­σει τον αετό. Είναι το λιγό­τε­ρο που μπο­ρεί­τε να κάνε­τε μετά την ανευ­θυ­νό­τη­τά σας να πετά­ξε­τε τον χαρ­τα­ε­τό μέσα σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, κοντά σε στύ­λους της ΔΕΗ.
 • Ποτέ μην πετά­τε τον χαρ­τα­ε­τό σε θυελ­λώ­δεις και­ρι­κές συν­θή­κες! Μια αστρα­πή έχει συνή­θως μεγα­λύ­τε­ρη τάση από τα καλώ­δια του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μπο­ρεί να χτυ­πή­σει ανά πάσα στιγ­μή και οπου­δή­πο­τε. Αν έχε­τε υψώ­σει έναν χαρ­τα­ε­τό στον αέρα σε θυελ­λώ­δεις και­ρι­κές συν­θή­κες, αυτό σας καθι­στά αυτό­μα­τα ένα τερά­στιο “αλε­ξι­κέ­ραυ­νο” που θα “τρα­βή­ξει” μια ηλε­κτρι­κή εκκέ­νω­ση (κεραυ­νός) από την ατμόσφαιρα!

Καθαρά Δευτέρα: Τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας από το πέταγμα του χαρταετού

Ο κίν­δυ­νος από ένα ηλε­κτρι­κό σοκ εξαρ­τά­ται από τον τύπο του ρεύ­μα­τος, πόσο υψη­λής τάσης είναι, πώς ταξι­δεύ­ει το ρεύ­μα μέσα από το σώμα, τη γενι­κή υγεία του ατό­μου και πόσο γρή­γο­ρα το άτο­μο θα περά­σει στα χέρια ειδι­κών γιατρών.

Ένα ηλε­κτρι­κό σοκ μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει εγκαύ­μα­τα, ή μπο­ρεί και να μην αφή­σει κανέ­να ορα­τό σημά­δι στο δέρ­μα. Σε κάθε περί­πτω­ση, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που διέρ­χε­ται από το σώμα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει εσω­τε­ρι­κή ζημιά, καρ­δια­κή ανα­κο­πή ή άλλο τραυ­μα­τι­σμό. Υπό ορι­σμέ­νες συν­θή­κες, ακό­μη και μια μικρή ποσό­τη­τα της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας μπο­ρεί να απο­βεί μοιραία.

Πότε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας

Ένα άτο­μο που έχει τραυ­μα­τι­στεί ηλε­κτρο­πλη­ξία θα πρέ­πει να εξε­τα­στεί από γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Μην αγγί­ζε­τε το τραυ­μα­τι­σμέ­νο άτο­μο, αν αυτός ή αυτή εξα­κο­λου­θεί να είναι σε επα­φή με το ηλε­κτρι­κό ρεύμα.
 • Καλέ­στε το 166, αν η πηγή του εγκαύ­μα­τος είναι ένα καλώ­διο υψη­λής τάσης ή χτύ­πη­μα από κεραυ­νό. Μην πλη­σιά­ζε­τε καλώ­δια υψη­λής τάσης, έως ότου η πηγή απε­νερ­γο­ποι­η­θεί (δηλα­δή δεν υπάρ­χει πλέ­ον ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα). Αυτό όμως δεν ισχύ­ει με τα καλώ­δια της ΔΕΗ, αφού δεν είναι μονω­μέ­να. Μεί­νε­τε σε από­στα­ση του­λά­χι­στον 6 μέτρων μακριά από ένα καλώ­διο, ή και ακό­μα περισ­σό­τε­ρο έαν σε αυτό έχει κολ­λή­σει χαρ­τα­ε­τός και προ­κα­λού­νται σπινθήρες.
 • Μην μετα­κι­νεί­τε ένα άτο­μο που έχει πάθει ηλε­κτρο­πλη­ξία, εάν αυτός ή αυτή είναι σε άμε­σο κίνδυνο.

Πότε να αναζητήσετε επείγουσα φροντίδα

Καλέ­στε το 166, αν το άτο­μο που χτυ­πή­θη­κε από το ρεύ­μα βιώ­σει τα ακόλουθα:

 • Σοβα­ρά εγκαύματα
 • Σύγ­χυ­ση
 • Δυσκο­λία στην αναπνοή
 • Προ­βλή­μα­τα καρ­δια­κού ρυθ­μού (αρρυθ­μί­ες)
 • Καρ­δια­κό επεισόδιο
 • Πόνος και συνε­χείς συσπά­σεις στους μυς
 • Επι­λη­πτι­κού τύπου κρίσεις
 • Απώ­λεια συνείδησης

Κάντε τα ακό­λου­θα όσο περι­μέ­νε­τε ιατρι­κή βοήθεια:

 • Απε­νερ­γο­ποι­ή­στε την πηγή της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, αν είναι δυνα­τόν. Αν όχι (όπως στην περί­πτω­ση με τον χαρ­τα­ε­τό και τα καλώ­δια της ΔΕΗ), μετα­κι­νη­θεί­τε μακριά από την πηγή, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα στε­γνό, μη αγώ­γι­μο αντι­κεί­με­νο κατα­σκευα­σμέ­νο από χαρ­τό­νι, πλα­στι­κό ή ξύλο.
 • Ξεκι­νή­στε καρ­διο­α­να­πνευ­στι­κή ανα­ζω­ο­γό­νη­ση, αν το άτο­μο δεν δεί­χνει σημά­δια κυκλο­φο­ρί­ας αίμα­τος, όπως η ανα­πνοή, ο βήχας ή η κίνηση.
 • Προ­σπα­θή­στε να απο­τρέ­ψει το άτο­μο που επλή­γη από ηλε­κτρο­πλη­ξία από το να κρυώ­σει. Σκε­πά­στε το με επι­πλέ­ον ρού­χα και να μην ξαπλώ­νει πάνω στο παγω­μέ­νο χώμα.
 • Εφαρ­μό­στε ένα επί­δε­σμο. Καλύψ­τε τυχόν καμέ­νες περιο­χές με μία απο­στει­ρω­μέ­νη γάζα/επίδεσμο, αν υπάρ­χει, ή με ένα καθα­ρό πανί. Μην χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε κου­βέρ­τα ή πετσέ­τα, για­τί οι χαλα­ρές ίνες μπο­ρεί να κολ­λή­σουν στα εγκαύματα.

 

Πηγή iatropedia.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων