- Διαφήμιση -

Κάλυκες όπλων εντοπίστηκαν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Οι κάλυκες περισυνελέγησαν και αναμένεται να εξεταστούν

Εκα­τόν τριά­ντα ένας κάλυ­κες όπλων δια­φό­ρων δια­με­τρη­μά­των, εντο­πί­στη­καν από τον υπεύ­θυ­νο ασφά­λειας στη λιμε­νι­κή εγκα­τά­στα­ση «Σταθ­μός Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά ΑΕ».

Οι κάλυ­κες που περι­συ­νε­λέ­γη­σαν από κλι­μά­κιο του γρα­φεί­ου Ασφά­λειας του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά και του Β΄ Λιμε­νι­κού Τμή­μα­τος Κερα­τσι­νί­ου θα απο­στα­λούν στην Διεύ­θυν­ση Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευνών.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το γρα­φείο Ασφά­λειας του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πειραιά.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων