- Διαφήμιση -

Δήμος Πειραιά: Έκκληση στους πολίτες εν όψει της απεργίας εργαζομένων στην καθαριότητα

Έκκληση σε δημότες και επιχειρηματίες να διαχειριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή σύνεση τα απορρίμματα τους αύριο Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου απευθύνει ο Δήμος Πειραιά καθώς οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕ- ΟΤΑ

Έκκλη­ση σε δημό­τες και επι­χει­ρη­μα­τί­ες να δια­χει­ρι­στούν με τη  μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή σύνε­ση τα απορ­ρίμ­μα­τα τους αύριο Πέμ­πτη 21 Φεβρουα­ρί­ου απευ­θύ­νει ο Δήμος Πει­ραιά καθώς οι εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της καθα­ριό­τη­τας συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε η ΠΟΕ- ΟΤΑ διεκ­δι­κώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση, μετα­ξύ άλλων, τη συνέ­χι­ση της κατα­βο­λής του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργασίας.

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Δήμος Πει­ραιά σημειώ­νει πως όλοι οι Δήμοι της Αττι­κής «καλού­νται να δια­χει­ρι­στούν δύσκο­λες κατα­στά­σεις τόσο εξαι­τί­ας των χει­ρι­σμών της κυβέρ­νη­σης, όσο και των προ­βλη­μά­των που κατά και­ρούς παρου­σιά­ζο­νται στη δια­χεί­ρι­ση του ΧΥΤΑ Φυλής. Εξαι­τί­ας της από­φα­σης για τη μη κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας κιν­δυ­νεύ­ει για ακό­μα μια φορά τα τελευ­ταία 4 χρό­νια να επι­βα­ρυν­θεί ο Δήμος σημα­ντι­κά, σε ό,τι αφο­ρά στο θέμα της δια­χεί­ρι­σης των απορριμμάτων.»

Επι­πλέ­ον τονί­ζει πως «είτε λόγω της μεγά­λης απερ­γί­ας του 2017, που αφο­ρού­σε τη μη υλο­ποί­η­ση της κυβέρ­νη­σης για μετα­τρο­πή των χιλιά­δων συμ­βα­σιού­χων σε αορί­στου χρό­νου και την πλή­ρη απο­στε­λέ­χω­ση των Δήμων από προ­σω­πι­κό καθα­ριό­τη­τας είτε με τις απερ­γί­ες για τη μη τήρη­ση των μισθο­λο­γι­κών δεσμεύ­σε­ων της κυβέρ­νη­σης, καθώς και το κλεί­σι­μο κατά και­ρούς του ΧΥΤΑ Φυλής και του ΣΜΑ Σχι­στού, αρμο­διό­τη­τας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, δημιουρ­γεί­ται περιο­δι­κά σημα­ντι­κή αρρυθ­μία στην πόλη μας, με απο­τέ­λε­σμα να επι­βα­ρύ­νε­ται σημα­ντι­κά ο Πει­ραιάς από τα απορρίμματα.»

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων