- Διαφήμιση -

Αποκλειστικό: Άγνωστες λεπτομέρειες της δράσης του αστυνομικού-ληστή

Ο αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές κατηγορούμενος για ληστείες, φρόντιζε να καλύπτει πάντα το πρόσωπό του, ακόμη και τα χαρακτηριστικά στο κράνος του, όπως μία ελληνική σημαία.

Ο αστυ­νο­μι­κός, ο οποί­ος συνε­λή­φθη από τις Αρχές κατη­γο­ρού­με­νος για ληστεί­ες, φρό­ντι­ζε να καλύ­πτει πάντα το πρό­σω­πό του, ακό­μη και τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο κρά­νος του, όπως μία ελλη­νι­κή σημαία.

Όταν, όμως, οι αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Αγί­ας Παρα­σκευ­ής του έβγα­λαν το κρά­νος, λίγα λεπτά μετά τη σύλ­λη­ψή του, πάγω­σαν. Δια­πί­στω­σαν ότι ο ληστής που έψα­χναν και μόλις είχαν συλ­λά­βει, ήταν αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙΑΣ, ο οποί­ος μάλι­στα έκα­νε τις περισ­σό­τε­ρες ληστεί­ες του στην περιο­χή όπου έκα­νε περιπολίες.

Οι κάμε­ρες ασφα­λεί­ας είχαν κατα­γρά­ψει τη δρά­ση του, όπως στο βίντεο που παρου­σιά­ζει το CNN Greece.

Οι αστυ­νο­μι­κοί στην αρχή της έρευ­νας πίστευαν ότι δρά­στες ήταν τα αδέλ­φια του αστυ­νο­μι­κού, όμως, όπως απο­δέ­χτη­κε, ο δρά­στης χρη­σι­μο­ποιού­σε εν άγνοια τους τις μηχα­νές τους και κάλυ­πτε πάντα τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας με μονω­τι­κή ταινία.

Συνε­χί­ζο­ντας την έρευ­να δια­πί­στω­σαν ότι πολ­λές φορές έφτα­νε στο σημείο να χρη­σι­μο­ποιεί και τη δική του μηχα­νή, η οποία είχε ένα βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό. Πάνω στο ντε­πό­ζι­το είχε ένα μεγά­λο αυτο­κόλ­λη­το με νεκρο­κε­φα­λή και την ανα­γρα­φή «Sons of Anarchy».

Οι αστυ­νο­μι­κοί, όταν τον συνέ­λα­βαν, βρή­καν πάνω του 690 ευρώ από μια ληστεία που μόλις είχε κάνει αλλά και το υπη­ρε­σια­κό του όπλο, με φυσίγ­γιο στη θαλάμη.

 

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων