Δύο σημα­ντι­κές πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νει τον Μάιο ο Δήμος Πει­ραιά.

Η πρώ­τη αφο­ρά στην παρου­σί­α­ση της ζωγρα­φι­κής αυλαί­ας του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πει­ραιά με τίτλο:  «ΑΙ ΝΥΜΦΑΙ ΑΚΟΥΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ»,  93 χρό­νια μετά την πρώ­τη ανάρ­τη­ση της.

Παράλ­λη­λα, θα παρου­σια­στεί η νέα αφιε­ρω­μα­τι­κή έκδο­ση του Δήμου Πει­ραιά «Το εμβλη­μα­τι­κό Δημο­τι­κό Θέα­τρο του Πει­ραιά».

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέ­ρα 6 Μαΐ­ου 2019  στις 21:00, στην κεντρι­κή σκη­νή Δημή­τρης Ροντή­ρης, στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο και εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των «Ημε­ρών Θάλασ­σας 2019».

Η δεύ­τε­ρη εκδή­λω­ση αφο­ρά στα εγκαί­νια της έκθε­σης του αρχεί­ου του μεγά­λου θεα­τράν­θρω­που  Μάνου Κατρά­κη,  την Τετάρ­τη 15 Μαΐ­ου, στις 20:30,  στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη.

Το αρχείο Μάνου Κατρά­κη είναι το μεγα­λύ­τε­ρο αρχείο Έλλη­να ηθο­ποιού στην Ελλά­δα και περιέ­χει επτά χιλιά­δες περί­που  τεκ­μή­ρια, σκη­νο­γρα­φι­κές σημειώ­σεις, στο­λές, βιβλία κ.ά.. Η  έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει έως τον Οκτώ­βριο του 2019.

Η Εντε­ταλ­μέ­νη Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος Πολι­τι­σμού κα Ειρή­νη Νταϊ­φά  σημεί­ω­σε ότι η ζωγρα­φι­κή αυλαία θα παρου­σια­στεί για πρώ­τη φορά μετά από μισό αιώ­να περί­που που έχει να την δει το θεα­τρι­κό κοι­νό, ενώ τόνι­σε πως η αφιε­ρω­μα­τι­κή έκδο­ση του Δήμου Πει­ραιά «Το εμβλη­μα­τι­κό Δημο­τι­κό Θέα­τρο του Πει­ραιά», είναι ένα αξιό­λο­γο βιβλίο, με ιδιαί­τε­ρα πλού­σιο φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό. «Η παρου­σί­α­ση της ζωγρα­φι­κής αυλαί­ας του Δημο­τι­κού Θεά­τρου είναι μια μεγά­λη βρα­διά και για εμάς και είμα­στε πάρα πολύ χαρού­με­νοι που γίνε­ται επί των ημε­ρών μας. Εξί­σου σημα­ντι­κή είναι και η έκθε­ση του αρχεί­ου του Μάνου Κατρά­κη, η οποία θα φιλο­ξε­νη­θεί στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη. Είμαι σίγου­ρη ότι η έκθε­ση θα έχει μεγά­λη επι­σκε­ψι­μό­τη­τα, καθώς έχει εξαι­ρε­τι­κό πολι­τι­στι­κό ενδια­φέ­ρον», υπο­γράμ­μι­σε η Εντε­ταλ­μέ­νη Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος Πολι­τι­σμού.