- Διαφήμιση -

Αποκαταστάθηκε το αλεξικέραυνο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

«Η λειτουργία του αλεξικέραυνου αποκαταστάθηκε τάχιστα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώνεται συνολική επιθεώρηση της υφιστάμενης κεραυνικής προστασίας της Ακρόπολης», καταλήγει το ΥΠΠΟΑ.

Το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού ενη­με­ρώ­νει με ανα­κοί­νω­σή του, ότι «ολο­κλη­ρώ­θη­κε από τις υπη­ρε­σί­ες του η αντι­κα­τά­στα­ση της κεφα­λής του αλε­ξι­κέ­ραυ­νου που είχε υπο­στεί το κεραυ­νι­κό πλήγ­μα στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ακρό­πο­λης το από­γευ­μα της 17ης Απρι­λί­ου 2019».

«Η λει­τουρ­γία του αλε­ξι­κέ­ραυ­νου απο­κα­τα­στά­θη­κε τάχι­στα. Παράλ­λη­λα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ολο­κλη­ρώ­νε­ται συνο­λι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση της υφι­στά­με­νης κεραυ­νι­κής προ­στα­σί­ας της Ακρό­πο­λης», κατα­λή­γει το ΥΠΠΟΑ.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων