- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας στον ΗΣΑΠ για τρεις ώρες

Χωρίς τρένα θα μείνει για τρεις ώρες η Αθήνα την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας των εργαζομένων του ΗΣΑΠ.

Οι συρ­μοί του Ηλε­κτρι­κού θα μεί­νουν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 μετά το μεση­μέ­ρι της Πέμπτης.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, «το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη ΣΤΑ.ΣΥ. δια­πι­στώ­νο­ντας μια σει­ρά οξυ­μέ­νων προ­βλη­μά­των, που ταλαι­πω­ρούν το επι­βα­τι­κό κοι­νό, δυσχε­ραί­νουν την εργα­σία των συνα­δέλ­φων μας και τελι­κά υπο­βαθ­μί­ζουν τις Δημό­σιες Αστι­κές Συγκοι­νω­νί­ες απο­φά­σι­σε τα εξής:

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 21/2/2019 προει­δο­ποι­η­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας (11.00- 14.00) στη Γραμ­μή 1 της ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ).

Όπως τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­σή τους,διεκδικούν:

«Αντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου της πολύ­ω­ρης ανα­μο­νής του επι­βα­τι­κού κοι­νού στα εκδο­τή­ρια, με αντί­στοι­χη ταλαι­πω­ρία τόσο των επι­βα­τών όσο και των συνα­δέλ­φων εκδο­τών. Κάλυ­ψη όλων των ελλεί­ψε­ων σε ανταλ­λα­κτι­κά, που έχουν ως συνέ­πεια την από­συρ­ση συρ­μών και τη μεί­ω­ση των δρο­μο­λο­γί­ων. Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού με πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα.Υπογραφή νέας Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργασίας».

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων