- Διαφήμιση -

Κίνδυνος από ακόμα ένα ετοιμόρροπο σπίτι στον Κεραμεικό

Το θέμα των παλιών και ετοιμόρροπων ή μισογκρεμισμένων σπιτιών στην Αθήνα έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο

Το θέμα των παλιών και ετοι­μόρ­ρο­πων ή μισο­γκρε­μι­σμέ­νων σπι­τιών στην Αθή­ναέχει βρε­θεί τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες στο προ­σκή­νιο, μετά την κατάρ­ρευ­ση δύο παλιών οικη­μά­των μέσα σε λίγες μέρες, την Κυρια­κή στο Γκά­ζι και χθες στην Πνύκα.

Ο δήμος Αθη­ναί­ων τονί­ζει πως έχει προ­βεί σε συγκε­κρι­μέ­νες πολι­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες για το σοβα­ρό ζήτη­μα των εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων κτι­ρί­ων αλλά και για την αλλα­γή του «απαρ­χαιω­μέ­νου», όπως το χαρα­κτη­ρί­ζει, νομο­θε­τι­κού καθε­στώ­τος που τα διέπει.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία του δήμου, τα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να σπί­τια στις περιο­χές ευθύ­νης του είναι 1.400, κι από αυτά αρκε­τά είναι ετοι­μόρ­ρο­πα, ενώ στο αρχείο δια­τη­ρη­τέ­ων κτι­ρί­ων της Διεύ­θυν­σης Πολε­ο­δο­μι­κού Σχε­δια­σμού υπάρ­χουν κατα­γε­γραμ­μέ­να περί τα 200 κτίσματα.

Ο φωτο­γρα­φι­κός φακός του newsbeast.gr κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα ακό­μα ένα τέτοιο σπί­τι στη συμ­βο­λή των οδών Κερα­μει­κού και Θερ­μο­πυ­λών, στον Κερα­μει­κό. Μεγά­λο μέρος του έχει καταρ­ρεύ­σει εδώ και και­ρό, όπως φαί­νε­ται στις φωτο­γρα­φί­ες, και πάνω από τα συντρίμ­μια τοπο­θε­τή­θη­κε συρ­μα­τό­πλεγ­μα. Άγνω­στο είναι όμως τι θα γίνει αν και όταν πέσει και το υπό­λοι­πο κτίσμα.

 

Πηγή http://www.newsbeast.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων