Πυροβολισμοί στο Παλαιό Φάληρο με έναν τραυματία

Το άτομο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας

Πυρο­βο­λι­σμοί ακού­στη­καν στο Παλαιό Φάλη­ρο.

Τραυ­μα­τί­ας είναι ένα άνδρας αλβα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, ο οποί­ος μετα­φέρ­θη­κε και νοση­λεύ­ε­ται στο Ασκλη­πιείο Βού­λας.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία της αστυ­νο­μί­ας, υπήρ­ξε συμπλο­κή του παθό­ντος με άλλα τέσ­σε­ρα άτο­μα, η οποία ξεκί­νη­σε από κατά­στη­μα και συνε­χί­στη­κε στο δρό­μο.

Εκεί ένας από τους εμπλε­κό­με­νους στο επει­σό­διο πυρο­βό­λη­σε τον αλλο­δα­πό, με απο­τέ­λε­σμα να τον τραυ­μα­τί­σει.

Στη συνέ­χεια οι δρά­στες επι­βι­βά­στη­καν σε αυτο­κί­νη­το και εξα­φα­νί­στη­καν.

Από την αστυ­νο­μία είναι σε εξέ­λι­ξη ανα­ζη­τή­σεις για τον εντο­πι­σμό και την σύλ­λη­ψη τους.

Κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες το θύμα είναι εκτός κιν­δύ­νου.

Προ­α­νά­κρι­ση για το περι­στα­τι­κό διε­νερ­γεί η Ασφά­λεια Αττι­κής.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων