- Διαφήμιση -

Έλληνας «κατάσκοπος»: Αυτά είναι τα γραφεία της εταιρείας του στην Αθήνα

Εικό­να εγκα­τά­λει­ψης δεί­χνουν τα κεντρι­κά γρα­φεία της Aratos Group. Σύμ­φω­να με κατοί­κους της περιο­χής «ζήτη­μα να βλέ­που­με 2–3 άτο­μα μια- δύο φορές».

Θα περί­με­νε κανείς ότι η Aratos Group του Νίκου Μπο­γο­νι­κο­λού που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα της προηγ­μέ­νης τεχνο­λο­γί­ας και των δορυ­φό­ρων που θα είχε του­λά­χι­στον υπερ­σύγ­χρο­να γραφεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων