- Διαφήμιση -

Νέο ΚΑΠΗ στο δήμο Γλυφάδας

«Καλορίζικο το νέο μας πρότυπο Κ.Α.Π.Η.!»

Ο δήμος Γλυ­φά­δας ανα­κοι­νώ­νει ότι σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, 4 Φεβρουα­ρί­ου, ξεκί­νη­σε τη λει­τουρ­γία του το νέο, σύγ­χρο­νο ΚΑΠΗ της πόλης.

Αύριο, Τρί­τη, στις 12 το μεση­μέ­ρι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο χώρο του ΚΑΠΗ αγιασμός.

Το και­νούρ­γιο ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοι­χτής Προ­στα­σί­ας Ηλι­κιω­μέ­νων) του δήμου Γλυ­φά­δας βρί­σκε­ται στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Σοφί­ας Βέμπο και Υψηλάντου.

Ο δήμαρ­χος Γλυ­φά­δας, Γιώρ­γος Παπα­νι­κο­λά­ου, δήλω­σε σχε­τι­κά με το νέο ΚΑΠΗ που θα εγκαι­νιά­σει ο δήμος
«Καλο­ρί­ζι­κο το νέο μας πρό­τυ­πο Κ.Α.Π.Η. !

Σα να ήταν το δικό μας σπίτι :

Με την ίδια αγά­πη και την ίδια προ­σο­χή δημιουρ­γή­σα­με το πρό­τυ­πο και­νούρ­γιο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας, που ξεκι­νά τη λει­τουρ­γία του αυτή τη Δευ­τέ­ρα το πρωί !

Την προ­σε­χή Τρί­τη μάλι­στα, στις 12 το μεση­μέ­ρι, σας περι­μέ­νου­με όλους στον αγια­σμό της πανέ­μορ­φης και ποιο­τι­κής νέας δομής της πόλης μας.

Στο σημείο που ήταν παλιά η ταβέρ­να Καρα­χά­λιου, στην άνω Γλυ­φά­δα – ένα επί δεκα­ε­τί­ες εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο κτί­ριο στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Βέμπο και Παπαν­δρέ­ου – δημιουρ­γή­σα­με ένα σύγ­χρο­νο, ζεστό και φιλό­ξε­νο χώρο για τους συμπο­λί­τες μας της τρί­της ηλι­κί­ας, που είμαι σίγου­ρος ότι θα γρά­ψουν τις και­νούρ­γιες δικές τους ιστο­ρί­ες μέσα σε αυτόν.

Παράλ­λη­λα προ­χω­ρή­σα­με στην ανά­πλα­ση όλου του περι­βάλ­λο­ντος χώρου κι έτσι δια­θέ­τει πια η γει­το­νιά και η Γλυ­φά­δα μας ένα πρό­τυ­πο Κ.Α.Π.Η., όπως της αξί­ζει, μια και­νούρ­για γωνιά ζεστα­σιάς και αναψυχής.

Σημειώ­νω ότι στο υπό­λοι­πο μισό του κτι­ρί­ου σύντο­μα θα κατα­σκευα­στεί δημο­τι­κός βρε­φο­νη­πια­κός σταθ­μός για τον οποίο θα σας ενη­με­ρώ­σω προσεχώς.

Να ξέρουν και κάτι οι ηλι­κιω­μέ­νοι φίλοι μας που μας έδω­σαν διά­φο­ρες ιδέ­ες: Συμ­φω­νού­με απο­λύ­τως στο τζά­κι που φτιά­ξα­με, όπως βλέ­πε­τε και στις φωτο­γρα­φί­ες, κάθε εβδο­μά­δα μαζί να ψήνου­με και κάστα­να και ό,τι άλλο βάζει η ψυχή σας !

Συνε­χί­ζου­με …»

 

Πηγή http://toaerodromio.gr

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων