- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βούλα — Βάρη — Βουλιαγμένη ξεκινούν αντιγκράφιτι εκστρατεία

Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα θεωρούν μια τέχνη

Υπάρ­χουν πάρα πολ­λοί που τα θεω­ρούν μια τέχνη, τέχνη του δρό­μου, όμως υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι οι οποί­οι τα κοι­τούν ως ρύπαν­ση, θεω­ρώ­ντας ότι όσα τα κάνουν βαν­δα­λί­ζουν δημό­σιους χώρους.

Η αλή­θεια είναι ότι τα περισ­σό­τε­ρα γκρά­φι­τι απο­τε­λούν δυσα­νά­γνω­στα σκί­τσα με σπρέι, ενώ υπάρ­χουν τοί­χοι και μεγά­λες επι­φά­νειες στις οποί­ες άλλοι γκρά­φι­τι καλ­λι­τέ­χνες ζωγρα­φί­ζουν τα δικά τους και, τελι­κά, δημιουρ­γεί­ται μια μου­τζού­ρα με χρώματα.

Ο Δήμος Βάρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, τα «3 Β», έρχε­ται συνε­χώς αντι­μέ­τω­πος με αυτό το εκτε­τα­μέ­νο φαι­νό­με­νο και απο­φά­σι­σε να λάβει μέτρα. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, πολύ σύντο­μα θα προ­χω­ρή­σει σε μια μεγά­λη εργα­σία προ­στα­σί­ας των κοι­νό­χρη­στων χώρων από τα γκράφιτι.

- Δια­φή­μι­ση -

Έτσι, θα προ­μη­θευ­τεί ένα ειδι­κό υλι­κό επί­στρω­σης σε κάθε είδους επι­φά­νειες το οποίο θα καθι­στά μετά την εφαρ­μο­γή του πολύ εύκο­λο τον καθα­ρι­σμό των σχε­δί­ων που έχουν προ­έλ­θει από σπρέι.

Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των εργα­σιών καθα­ρι­σμού και επί­στρω­σης με αυτό το ειδι­κό υλι­κό ‑συνο­λι­κά, υπο­λο­γί­ζε­ται ότι θα καλυ­φθούν πάνω από 4.000 τετρα­γω­νι­κά μέτρα επι­φά­νειας κοι­νό­χρη­στων χώρων- θα γίνει στα τοι­χία της λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης ‑από την Καλύ­μνου μέχρι την παρα­λια­κή- ενώ θα γίνουν εφαρ­μο­γές στη Λεω­φό­ρο Ευελ­πί­δων και στην υπό­γεια διά­βα­ση της πλαζ Βουλιαγμένης.

Επί­σης, πρό­κει­ται να προ­στα­τευ­θούν τα γλυ­πτά στις τρεις πόλεις (οι «χορευ­τές» και ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος στη Βού­λα, τα «άλο­γα» στη Βου­λιαγ­μέ­νη κ.ά.) αλλά και τα 10 μνη­μεία του Δήμου (πλα­τεία Ηρώ­ων στη Βάρη, μνη­μείο Ιωνί­ας στη Βού­λα, μνη­μείο ΛΟΚ στο Καβού­ρι, μνη­μείο Πυρο­σβε­στών στον Κρε­μα­σμέ­νο Λαγό μετα­ξύ άλλων).

Ο δήμος έκα­νε ανοι­χτό ηλε­κτρο­νι­κό μειο­δο­τι­κό δια­γω­νι­σμό για την επι­λο­γή του ανα­δό­χου στον οποίο συμ­με­τεί­χαν 5 εται­ρεί­ες και για τον σκο­πό αυτό θα δαπα­νή­σει, τελι­κά, 105.000 ευρώ.

 

Πηγή https://www.ethnos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων