- Διαφήμιση -

Δύο συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Καλλιθέα

Στα χέρια των Αρχών μια 46χρονη και ένας 30χρονος - Αναζητούνται τρεις συνεργοί τους

Μία 46χρονη και ένας 30χρονος, μέλη σπεί­ρας που εξα­πα­τού­σε συστη­μα­τι­κά ηλι­κιω­μέ­νους, συνε­λή­φθη­σαν στο Μενί­δι, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Καλ­λι­θέ­ας, με τις κατη­γο­ρί­ες της συστη­μα­τι­κής εξα­πά­τη­σης ηλι­κιω­μέ­νων ατό­μων. Παράλ­λη­λα, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και ανα­ζη­τού­νται τρεις επι­πλέ­ον συνερ­γοί τους.

Όπως έκα­νε γνω­στό η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, οι κατη­γο­ρού­με­νοι συγκρό­τη­σαν σπεί­ρα, πριν από έξι μήνες, με σκο­πό την προ­σέγ­γι­ση ηλι­κιω­μέ­νων ατό­μων, στην περιο­χή κυρί­ως της Καλ­λι­θέ­ας, από τα οποία, με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα ή τεχνά­σμα­τα, απο­σπού­σαν χρη­μα­τι­κά ποσά ή τιμαλφή.

Αρχι­κά, οι φερό­με­νοι δρά­στες συγκέ­ντρω­ναν πλη­ρο­φο­ρί­ες για την οικο­γε­νεια­κή κατά­στα­ση των υπο­ψή­φιων θυμά­των, συστή­νο­νταν ως φίλοι ή συνά­δελ­φοι που έχουν συναλ­λα­γές με κάποιο μέλος της οικο­γέ­νειάς τους και τα έπει­θαν να τους παρα­δώ­σουν χρη­μα­τι­κά ποσά ή τιμαλ­φή, προ­κει­μέ­νου να διεκ­πε­ραιώ­σουν οικο­νο­μι­κές υπο­θέ­σεις των συγ­γε­νι­κών τους προσώπων.

Σε κάποιες, μάλι­στα, εκ των περι­πτώ­σε­ων, οι δρά­στες μετέ­φε­ραν τα θύμα­τά τους σε τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν ανά­λη­ψη χρη­μα­τι­κών ποσών. Με αυτόν τον τρό­πο εκτι­μά­ται ότι απο­κό­μι­σαν παρά­νο­μο περιου­σια­κό όφε­λος το οποίο ανέρ­χε­ται συνο­λι­κά στις 34.500 ευρώ.

Μέχρι στιγ­μής, έχουν εξι­χνια­σθεί επτά περι­πτώ­σεις εξα­πά­τη­σης ηλι­κιω­μέ­νων, στην περιο­χή της Καλ­λι­θέ­ας.

Ο συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή http://www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων