- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: Ξεκινούν τα έργα ανάπλασης στις οδούς Ομήρου και Κων. Παλαιολόγου

Πρό­κει­ται για ένα φιλό­δο­ξο πρό­γραμ­μα, που υλο­ποιεί­ται από τον Δήμο Νέας Σμύρ­νης σε συνερ­γα­σία με το Επαγ­γελ­μα­τι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Αθη­νών και τον Εμπο­ρι­κό Σύλ­λο­γο της πόλης .…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων