- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: Με έξωση απειλείται νηπιαγωγείο

Το 6ο νηπια­γω­γείο Νέας Σμύρ­νης βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πο με έξωση.

Γονείς των μαθη­τών μίλη­σαν στο Mega και εξή­γη­σαν τι συμ­βαί­νει με την έξω­ση του νηπια­γω­γεί­ου. Από το 2015 έχει εγκρι­θεί ανα­γκα­στι­κή απαλ­λο­τρί­ω­ση του οικο­πέ­δου, το 1/3 του οποί­ου διεκ­δι­κούν οι ιδιο­κτή­τες του. Το οικό­πε­δο έχει κατα­πα­τη­θεί για πάνω από 30 χρό­νια και ήρθε η ώρα που οι ιδιο­κτή­τες θα πρέ­πει να πάρουν το οικό­πε­δό τους πίσω, σύμ­φω­να με τις μαρτυρίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων