- Διαφήμιση -

Δήμος Νέας Σμύρνης: Πρόταση για μείωση θέρμανσης και φωτισμού στα σχολεία

Έντονες αντιδράσεις από τους γονείς

Συγκε­κρι­μέ­να ο Δήμος ζητά να ανοί­γει η θέρ­μαν­ση στα σχο­λεία και μετά να κλεί­νει, με ότι αυτό σημαί­νει για το πως θα γίνε­ται μάθημα.

Ο Δήμος ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων στην επι­στο­λή πως «λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις δυσά­ρε­στες ανα­τι­μή­σεις των τιμο­λο­γί­ων ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και φυσι­κού αερί­ου θεω­ρού­με σημα­ντι­κή τη δική σας παρέμβαση…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων