- Διαφήμιση -

Συνέντευξη με το συγγραφέα Δημήτρη Σκυριανό

 

 Συνέ­ντευ­ξη με το συγ­γρα­φέα Δημή­τρη Σκυριανό

 Στέρ­τσος Χαράλαμπος

Ας γνω­ρι­στού­με. Ο Δημή­τρης είναι ένας πολύ απλός άνθρω­πος, ένας άνθρω­πος ευαί­σθη­τος, ειλι­κρι­νής, έντι­μος, πει­θαρ­χη­μέ­νος, συνερ­γά­σι­μος, δημιουρ­γι­κός και θέλει το ίδιο και από τους άλλους. Είναι εθε­λο­ντής σε ανά­πη­ρα παι­διά και σε παι­διά με ασθέ­νειες, που στη σύντο­μη ζωή τους επι­ζη­τούν την στορ­γή και την αγά­πη. Επαγ­γελ­μα­τι­κά ασχο­λεί­ται με τη βιο­τε­χνία που έχει μαζί με τα αδέρ­φια του και είναι τελειό­φοι­τος Τεχνι­κού Λυκεί­ου, του τμή­μα­τος Μηχα­νο­λό­γων, με ειδι­κό­τη­τα στις εργαλειομηχανές.

i-loveathens.gr: Κύριε Σκυ­ρια­νέ, σας καλω­σο­ρί­ζου­με στο i-loveathens.gr

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Καλώς σας βρή­κα και ευχα­ρι­στώ πολύ για την όμορ­φη πρό­σκλη­σή σας.

i-loveathens.gr: Πώς απο­φα­σί­σα­τε να ασχο­λη­θεί­τε με τη λογο­τε­χνία; Τι σας ώθη­σε προς τα εκεί;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Για μένα το γρά­ψι­μο είναι ένας τρό­πος έκφρα­σης και μετά­δο­σης διά­φο­ρων συναι­σθη­μά­των και αξιών. Αυτό το οποίο με ώθη­σε προς τη λογο­τε­χνία ήταν ένα άσχη­μο γεγο­νός, το οποίο συνέ­βη όταν ήμουν σε νεα­ρή ηλικία.

i-loveathens.gr: Πόσο επη­ρε­ά­ζει η παι­δι­κή λογο­τε­χνία τη δια­μόρ­φω­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τας ενός παι­διού;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Θεω­ρώ ότι το διά­βα­σμα ενός παι­δι­κού βιβλί­ου επη­ρε­ά­ζει τη δια­μόρ­φω­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τας ενός παι­διού, καθώς μπο­ρεί και ξεχω­ρί­ζει τα συναι­σθή­μα­τά του, να δημιουρ­γεί πρό­τυ­πα συμπε­ρι­φο­ράς και να ενι­σχύ­ει την αυτο­α­ντί­λη­ψη και αυτο­ε­κτί­μη­σή του.

i-loveathens.gr: Τι σημαί­νει για σας «δια­βά­ζω»; Πιστεύ­ε­τε πως η ανά­γνω­ση ενός βιβλί­ου μπο­ρεί να αλλά­ξει μια ολό­κλη­ρη ζωή;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Το διά­βα­σμα απαι­τεί δια­νοη­τι­κή προ­σπά­θεια. Θέλει προ­σπά­θεια να κατα­νο­ή­σεις αυτό που γρά­φεις και προ­σπά­θεια να κατα­νο­ή­σεις αυτό που δια­βά­ζεις για να το αφο­μοιώ­σεις. Η ανά­γνω­ση όμως έχει κανό­νες και μέθο­δο, την οποία την κατα­κτά­με μόνο όταν αφο­σιω­νό­μα­στε στο βιβλίο που δια­βά­ζου­με. Εάν προ­σπα­θή­σου­με να δια­κρί­νου­με κάτω από τις λέξεις του, εάν αφη­νό­μα­στε να ονει­ρο­πο­λού­με πίσω από τις εικό­νες του, εάν υπο­γραμ­μί­ζου­με τα γρα­φό­με­νά του, εάν ανα­ρω­τιό­μα­στε για τις αξί­ες που περιέ­χει, το ξανα­γρά­φου­με με τον δικό μας τρό­πο. Δεν ξέρω αν το διά­βα­σμα ενός βιβλί­ου μπο­ρεί να σου αλλά­ξει μια ολό­κλη­ρη ζωή. Σίγου­ρα όμως μπο­ρεί να σου αλλά­ξει τον τρό­πο σκέ­ψης και την οπτι­κή γωνία σου, καθώς μέσα από τους χαρα­κτή­ρες βλέ­πεις και μια άλλη οπτι­κή γωνία, που δεν την ήξε­ρες ή δεν τη φανταζόσουν

i-loveathens.gr: Από πού αντλεί­τε την έμπνευ­σή σας;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Από την ίδια τη ζωή. Από το να παρα­τη­ρώ τους ανθρώ­πους και το πώς η ζωή εξε­λίσ­σε­ται με τόσους γρή­γο­ρους ρυθμούς.

i-loveathens.gr: Πόσο εύκο­λο είναι να απευ­θύ­νε­στε σε παι­διά, σε τρυ­φε­ρές ηλι­κί­ες, και πόσο μάλ­λον όταν πρέ­πει να «διδά­ξεις» και να στεί­λεις μηνύ­μα­τα μέσα από ένα βιβλίο;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Δεν είναι καθό­λου εύκο­λο, καθώς τα παι­διά είναι οι σκλη­ρό­τε­ροι κρι­τές. Γι’ αυτό, το βιβλίο θα πρέ­πει να είναι ευκο­λο­διά­βα­στο, ώστε τα παι­διά να το κατα­νο­ή­σουν εύκο­λα. Πιστεύω ότι όταν το παι­δι­κό βιβλίο είναι απλά γραμ­μέ­νο και κατα­νοη­τό, τα παι­διά όλο και κάποιο μήνυ­μα θα αφομοιώσουν.

i-loveathens.gr: Αλη­θεύ­ει ότι τα παι­διά είναι οι καλύ­τε­ροι αλλά και οι αυστη­ρό­τε­ροι κρι­τές των ενηλίκων;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Θα συμ­φω­νή­σω με τους ειδι­κούς που λένε «ναι».

i-loveathens.gr: Θέλε­τε να μας πεί­τε δυο λόγια για το «Χρι­στού­γεν­να στο χωριό»;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Το «Χρι­στού­γεν­να στο χωριό» είναι το πρώ­το έργο της τρι­λο­γί­ας «Παι­δι­κές ανα­μνή­σεις». Ανα­τρέ­χει πίσω στον χρό­νο, όταν ο πρω­τα­γω­νι­στής του Δημή­τρης, στην ηλι­κία τότε των εννέα ετών, πρό­σμε­νε με αγω­νία τις σχο­λι­κές δια­κο­πές, για να τις περά­σει στο ορει­νό πατρο­γο­νι­κό χωριό, κοντά στον παπ­πού και τη για­γιά του. Το βιβλίο είναι γεμά­το από τις παρα­δό­σεις, τα έθι­μα και τις αξί­ες της ελλη­νι­κής υπαί­θρου εξή­ντα περί­που χρό­νια πριν, τον τρό­πο ζωής και την ξεγνοια­σιά στο χωριό σε σχέ­ση με την πόλη, τους οικο­γε­νεια­κούς δεσμούς και την αγνό­τη­τα σε μικρούς και μεγά­λους. Περι­γρα­φή, συναί­σθη­μα και διά­λο­γος μπλέ­κο­νται σε μια ιστο­ρία, που πιστεύω ν’ αρέσει.

i-loveathens.gr: Η ζωή στο χωριό και η άμε­ση σχέ­ση με τη φύση βοη­θά­ει καλυ­τέ­ρα στην ανά­πτυ­ξη της προ­σω­πι­κό­τη­τας ενός παιδιού;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Και φυσι­κά βοη­θά­ει και μάλι­στα πολύ, για­τί το παι­δί έρχε­ται σε άμε­ση επα­φή με τη φύση και γνω­ρί­ζει όλα τα στοι­χεία της, απο­κτώ­ντας τη δική του αντί­λη­ψη και όχι μέσα από τις ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές και διά­φο­ρα παρό­μοια μέσα.

i-loveathens.gr: Πολ­λά παι­διά σήμε­ρα μεγα­λώ­νουν στο περι­βάλ­λον μιας «αστι­κής ζού­γκλας». Πώς μπο­ρούν να ανα­πτύ­ξουν υγιή αντι­σώ­μα­τα απέ­να­ντι στην καθη­με­ρι­νή ρου­τί­να και την αστε­α­κή αλλοτρίωση;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Αν και είναι περισ­σό­τε­ρο αντι­κεί­με­νο της κοι­νω­νιο­λο­γί­ας και της ψυχο­λο­γί­ας, με την εμπει­ρία που δια­θέ­τω ως γονιός και εθε­λο­ντής σε ομά­δες για παι­διά με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, νομί­ζω ότι σημα­ντι­κό ρόλο στην αντί­στα­ση των παι­διών απέ­να­ντι στην αλλο­τρί­ω­ση είναι η παρο­χή αγά­πης, στορ­γής και κατα­νό­η­σης από την οικο­γέ­νεια, το ευχά­ρι­στο και πολι­τι­σμι­κό κλί­μα στο σχο­λείο, το διά­βα­σμα και η επι­λο­γή από τους γονείς των κατάλ­λη­λων για το παι­δί βιβλί­ων, τηλε­ο­πτι­κών και δια­δι­κτυα­κών εκπο­μπών και οι συχνές απο­δρά­σεις στη φύση.

i-loveathens.gr: Τι θα θέλα­τε κυρί­ως να μεί­νει στους ανα­γνώ­στες σας από αυτό το βιβλίο σας;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Οι όμορ­φες εικό­νες, οι αξί­ες της κοι­νω­νί­ας, ο θεσμός της οικο­γέ­νειας, οι παρα­δό­σεις, τα ήθη και τα έθι­μα του τόπου μας.

i-loveathens.gr: Θα μπο­ρού­σαν οι μεγά­λοι να δια­βά­σουν το βιβλίο σας;

Δ.ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ: Φυσι­κά, για­τί μέσα από αυτό μπο­ρεί να ξανα­ζή­σουν παι­δι­κά τους βιώ­μα­τα και να γίνουν καλύ­τε­ροι γονείς.

 

Ευχα­ρι­στού­με θερ­μά τον  κύριο Δημή­τρη  Σκυ­ρια­νό για την συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο i‑loveathens.gr  Του  ευχό­μα­στε από καρ­διάς  επι­τυ­χία στο έργο του και να συνε­χί­σει να μας ταξι­δεύ­ει μέσα από εικό­νες και λέξεις σε όμορ­φους κόσμους με αξί­ες και παραδόσεις

ΕΡΓΑ ΤΟΥ:

Μετά από ΄σένα… Τι μου δίδα­ξε η ζωή

Ο Φάρος της ζωής

Η  ζωή  στα βήμα­τα ενός τανγκό 

Χρι­στού­γεν­να στο χωριό

Το Πάσχα 

 Το καλο­καί­ρι στο χωριό

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Λογο­τε­χνία σήμερα

Το Βιβλίο σήμερα 

Το Παι­δί σήμερα

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων