- Διαφήμιση -

«Απελάστε τον Ρατσισμό»: Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου η 15η Αντιρατσιστική Γιορτή στην Αθήνα

Τη 15η Αντι­ρα­τσι­στι­κή Γιορ­τή διορ­γα­νώ­νουν το Κυρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Μετα­να­στών και η Κίνη­ση «Απε­λά­στε τον Ρατσι­σμό» στις 24 και 25 Σεπτεμ­βρί­ου στο Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών (Ιερά Οδός 75).

Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει συναυ­λί­ες, συζη­τή­σεις για την έμφυ­λη βία, τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, την ενερ­γεια­κή και επι­σι­τι­στι­κή κρίση…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων