- Διαφήμιση -

Αυτοκτονία 14χρονης Μοσχάτο: Δείτε τον! Αυτός είναι ο 43χρονος που φέρεται να την αποπλάνησε

Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιού. Η αστυνομία δημοσιοποίησε την εικόνα του.

Στη δημο­σιό­τη­τα έδω­σε η Αστυ­νο­μία, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και τις φωτο­γρα­φί­ες του άνδρα που συνε­λή­φθη την 22–5‑2019 από την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής που φέρε­ται να απο­πλά­νη­σε την 14χρονη μαθή­τρια που έβα­λε τέλος στη ζωή της πέφτο­ντας στις γραμ­μές του Ηλε­κτρι­κού στο Μοσχάτο.

Πρό­κει­ται για τον (επ.) ΛΑΠΠΑ (ον.) ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Στε­φά­νου και της Φωτει­νής, γεν­νη­θέ­ντα στις 13–8‑1976 στην Αθήνα.

Η συγκε­κρι­μέ­νη δημο­σιο­ποί­η­ση, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή Εισαγ­γε­λι­κή Διά­τα­ξη, απο­σκο­πεί στην ανά­γκη προ­στα­σί­ας του κοι­νω­νι­κού συνό­λου από την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση του κατη­γο­ρου­μέ­νου, στην διευ­κό­λυν­ση διε­ρεύ­νη­σης της επί­δο­σής του και σε άλλες ομοει­δούς βαρύ­τη­τας αξιό­ποι­νες πρά­ξεις σε βάρος μεγά­λου αριθ­μού και άλλων θυμά­των, καθώς και για την ευχε­ρέ­στε­ρη ικα­νο­ποί­η­ση της ποι­νι­κής αξί­ω­σης της Πολι­τεί­ας για τον κολα­σμό των εγκλη­μά­των που τέλεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης που σόκαρε την κοινή γνώμη

Η 14χρονη το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης (23/5) απο­φά­σι­σε να δώσει τέλος στη ζωή της, πέφτο­ντας στις γραμ­μές του τρέ­νου. Λίγες μέρες πριν οι γονείς της είχαν ανα­κα­λύ­ψει ότι είχε συνά­ψει ερω­τι­κή σχέ­ση με έναν 43χρονο γεί­το­να και κατήγ­γει­λαν το γεγο­νός στο Τμή­μα Ανη­λί­κων της Ασφά­λειας Αττι­κής. Ωστό­σο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η σχέ­ση τους δε στα­μά­τη­σε κάτι που έμα­θαν οι γονείς της.

Η 14χρονη, ψυχο­λο­γι­κά φορ­τι­σμέ­νη, μετά από τη σύλ­λη­ψη του 43χρονου πήγε στον σταθ­μό του ΗΣΑΠ στο Μοσχά­το. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες που ήταν εκεί, είπαν ότι είδαν το κορί­τσι να ασχο­λεί­ται με το κινη­τό του τηλέ­φω­νο και όταν άρχι­σε να πλη­σιά­ζει το τρέ­νο, έπε­σε στις γραμ­μές με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τη ζωή τουΜάλι­στα στο σημείο, έφτα­σε κι ένας νεα­ρός, ο οποί­ος ρωτού­σε τον κόσμο τι είχε συμ­βεί κι έλε­γε ότι η 14χρονη του είχε στεί­λει μήνυ­μα ότι θα αυτοκτονήσει.

Το κορί­τσι άφη­σε, επί­σης, ένα σημεί­ω­μα το οποίο απευ­θύ­νε­ται στον 43χρονο και εξη­γεί τους λόγους που της οδή­γη­σαν στην τρα­γι­κή αυτή από­φα­ση και απο­κα­λύ­πτει την άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρισκόταν.

Σε αυτό ανέφερε:

«Δεν προ­λά­βα­με να ζήσου­με το όνει­ρό μας, μας το χαλά­σα­νε, μου λεί­πεις πολύ θυμά­μαι τις στιγ­μές μας όλα τα “σ’ αγα­πώ” στο βλέμ­μα σου, στα φιλιά σου και στο υπέ­ρο­χο χαμό­γε­λό σου. Σου είχα πει κάπο­τε πως αν δεν ήμα­σταν για οποιο­δή­πο­τε λόγο μαζί θα πέσω από τον έκτο. Πονάω, δεν αντέ­χω άλλο και δεν μπο­ρώ να ζω με τη σκέ­ψη πως εξαι­τί­ας μου θα είσαι φυλα­κή. Σε ευχα­ρι­στώ για όλες τις στιγ­μές που μου πρό­σφε­ρες και την αγά­πη που μου χάρισες».

 

Πηγή newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων