- Διαφήμιση -

Απίστευτο : Ληστεύουν κάθε εβδομάδα το ίδιο πρακτορείο, την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο!

Για τρίτη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, και με αναλογία μία φορά την εβδομάδα, άγνωστος ληστεύει το ίδιο πρακτορείο play OPAP επί της Λεωφόρου Συγγρού 146, στο ύψος της Καλλιθέας!

Για τρί­τη φορά μέσα σε τρεις εβδο­μά­δες, και με ανα­λο­γία μία φορά την εβδο­μά­δα, άγνω­στος ληστεύ­ει το ίδιο πρα­κτο­ρείο play OPAP επί της Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 146, στο ύψος της Καλλιθέας.Ούτε ο σεκιου­ρι­τάς τα κατάφερε…

Ούτε ο σεκιουριτάς τα κατάφερε…

Μετά τις δύο πρώ­τες πετυ­χη­μέ­νες ληστεί­ες, η διεύ­θυν­ση του κατα­στή­μα­τος φαί­νε­ται πως προ­σέ­λα­βε υπάλ­λη­λο φύλα­ξης για να προ­στα­τεύ­σει τις εισπρά­ξεις της.

Ούτε και αυτός, όμως, στά­θη­κε εμπό­διο στα σχέ­δια του δρά­στη καθώς μετά τα μεσά­νυ­χτα της Τρί­της, και συγκε­κρι­μέ­να την 01.35 σήμε­ρα Τετάρ­τη, ο ληστής μπή­κε στο κατά­στη­μα μαζί με τον υπάλ­λη­λο φύλαξης.

Με το καπελάκι του…

Φορώ­ντας το… καπε­λά­κι του τον απεί­λη­σε με όπλο και τον ανά­γκα­σε να ανοί­ξει την πόρ­τα και να εισέλ­θει στο πρακτορείο.

Κατευ­θύν­θη­καν στο ταμείο απ’ όπου ο αδί­στα­κτος κακο­ποιός άρπα­ξε άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό και εξαφανίστηκε.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι μάλ­λον πρό­κει­ται για το ίδιο άτο­μο καθώς επα­να­λαμ­βά­νο­νται σχε­δόν με τον ίδιο τρό­πο οι κινή­σεις του.

Ακό­μη και η ώρα των ληστειών είναι σχε­δόν ίδια, με δια­φο­ρά μερι­κών μόνο λεπτών.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων