- Διαφήμιση -

Απάτη με ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων

Η συνολική ζημιά ξεπερνά τις 6.000 ευρώ σύμφωνα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Δεκα­τρείς περι­πτώ­σεις απα­τη­λής πώλη­σης εισι­τη­ρί­ων για εκδη­λώ­σεις και θεά­μα­τα στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, από συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­σε­λί­δα του δια­δι­κτύ­ου εξι­χνί­α­σε η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Η διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης ξεκί­νη­σε ύστε­ρα από καταγ­γε­λί­ες ότι η επί­μα­χη ιστο­σε­λί­δα, κατά την κρά­τη­ση των εισι­τη­ρί­ων και την παρο­χή εξου­σιο­δό­τη­σης από τον αγο­ρα­στή για πλη­ρω­μή μέσω πιστω­τι­κής ή χρε­ω­στι­κής κάρ­τας, προ­έ­βαι­νε σε επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις της τιμής πώλη­σης των εισι­τη­ρί­ων. Επι­πλέ­ον, οι απο­δέ­κτες λάμ­βα­ναν εισι­τή­ρια μέσω μηνυ­μά­των ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου με δια­φο­ρε­τι­κή τιμή (χαμη­λό­τε­ρη από το ποσό που κατα­βλή­θη­κε) και δια­φο­ρε­τι­κό ονοματεπώνυμο.

Για τη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συνερ­γα­σία με συναρ­μό­διους Φορείς καθώς και αρμό­διες Αρχές του εξω­τε­ρι­κού, μέσω της Διεύ­θυν­σης Διε­θνούς Αστυ­νο­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Στο πλαί­σιο της έρευ­νας ταυ­το­ποι­ή­θη­κε ότι η συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­σε­λί­δα είχε κατο­χυ­ρω­θεί από εται­ρία με έδρα την Ελβε­τία, ενώ από την αξιο­ποί­η­ση στοι­χεί­ων και δεδο­μέ­νων προ­έ­κυ­ψε ότι δεν συγκα­τα­λέ­γε­ται στους νόμι­μους εξου­σιο­δο­τη­μέ­νους φορείς για πώλη­ση εισι­τη­ρί­ων πάσης φύσεως.

Το συνο­λι­κό χρη­μα­τι­κό ποσό από τις απα­τη­λές κρα­τή­σεις των εισι­τη­ρί­ων ξεπερ­νά τις 6.000 ευρώ.

Για την υπό­θε­ση σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία τακτι­κής δια­δι­κα­σί­ας, σε βάρος της επί­μα­χης εται­ρί­ας, για απά­τη με υπο­λο­γι­στή κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, η οποία υπο­βλή­θη­κε στην αρμό­δια Εισαγ­γε­λι­κή Αρχή,  ενώ παράλ­λη­λα ενη­με­ρώ­θη­καν οι αρμό­διες Αρχές της Ελβετίας.

Συμβουλές από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος, με αφορ­μή τη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση, ενη­με­ρώ­νει τους χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου για τη λήψη προ­λη­πτι­κών μέτρων σε συναλ­λα­γές για κρα­τή­σεις μέσω δια­δι­κτυα­κών ιστο­σε­λί­δων και ειδικότερα:

  • πριν πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με οποια­δή­πο­τε συναλ­λα­γή μέσω μιας ιστο­σε­λί­δας, θα πρέ­πει να επι­κοι­νω­νού­με με το ηλε­κτρο­νι­κό κατά­στη­μα (e‑shop) ή την εται­ρεία, προ­κει­μέ­νου να επι­βε­βαιώ­σου­με εάν θα λάβου­με απά­ντη­ση και αν υφί­στα­ται – λει­τουρ­γεί η επι­χεί­ρη­ση και έχει φυσι­κή έδρα,
  • δεν πλη­ρώ­νου­με προ­κα­τα­βο­λι­κά σε δια­δι­κτυα­κές εται­ρί­ες, ψηφια­κές πλατ­φόρ­μες ή οποια­δή­πο­τε άλλη επι­χεί­ρη­ση με παρεμ­φε­ρές αντι­κεί­με­νο, την οποία δε γνωρίζουμε.
  • να ανα­ζη­τού­με πλη­ρο­φο­ρί­ες και σχε­τι­κές αναρ­τή­σεις, για την αξιο­πι­στία του ηλε­κτρο­νι­κού κατα­στή­μα­τος και πώς το δια­δι­κτυα­κό κατά­στη­μα δια­χει­ρί­ζε­ται τυχόν παρά­πο­να πελα­τών του.
  • να ζητά­με την αυθε­ντι­κή από­δει­ξη ή γρα­πτή από­δει­ξη αγοράς.
  • να προ­σέ­χου­με ιδιαι­τέ­ρως όταν η προ­σφο­ρά φαί­νε­ται πολύ καλή για να είναι αλη­θι­νή και το άλλο μέρος ασκεί συνε­χώς χρο­νι­κή πίε­ση για την ολο­κλή­ρω­ση της αγοραπωλησίας.
  • θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποιού­με πάντα τις συναλ­λα­γές μας πλη­κτρο­λο­γώ­ντας οι ίδιοι τη διεύ­θυν­ση της αντί­στοι­χης ιστο­σε­λί­δας. Να μην επι­λέ­γου­με απευ­θεί­ας τους συν­δέ­σμους (links) που λαμ­βά­νου­με με μηνύ­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, καθώς υπάρ­χει περί­πτω­ση να είναι απατηλά.
  • να πραγ­μα­το­ποιού­με τις πλη­ρω­μές – συναλ­λα­γές μας μόνο μέσω ιστο­σε­λί­δων που έχουν το εικο­νί­διο ασφα­λεί­ας (μία κλει­δα­ριά πάνω αρι­στε­ρά στον browser).p

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων