- Διαφήμιση -

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος

Ο κατά κόσμον Ευστράτιος Σπ. Τσαούσογλου γεννήθηκε το 1943 στην Ερμούπολη της Σύρου, καταγόμενος από πατρός εκ Σμύρνης.

Εκοι­μή­θη σε ηλι­κία 76 ετών ο μητρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας Παύλος.

Ο κατά κόσμον Ευστρά­τιος Σπ. Τσα­ού­σο­γλου γεν­νή­θη­κε το 1943 στην Ερμού­πο­λη της Σύρου, κατα­γό­με­νος από πατρός εκ Σμύρνης.

Ήταν πτυ­χιού­χος της Θεο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, τελειό­φοι­τος της Νομι­κής Σχο­λής του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

Έκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Εκκλη­σιών (εισή­γη­ση της Ιεράς Συνό­δου της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος) στην Ποι­μα­ντι­κή- Κοι­νω­νιο­λο­γία και Ψυχο­λο­γία για νέους. Είναι γνώ­στης της αγγλι­κής γλώσ­σας. Υπήρ­ξε υπό­τρο­φος του Ελλη­νι­κού Κρά­τους στην Θεο­λο­γι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και της Βιο­μη­χα­νί­ας “Γιώ­της”.

Χει­ρο­το­νή­θη­κε διά­κο­νος το 1966 και πρε­σβύ­τε­ρος το 1969. Στις 11 Οκτω­βρί­ου 2002, εξε­λέ­γη απο την Ιεραρ­χια της Ιεράς Συνό­δου της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος μητρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, χει­ρο­το­νή­θη­κε στις 14 του ίδιου μηνός και ενθρο­νί­σθη­κε την 1η Δεκεμ­βρί­ου 2002.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων