- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας στα ταξί: Πότε τραβούν χειρόφρενο

Σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ)

Σε στά­ση εργα­σί­ας προ­χω­ρούν από τις 2.00 το μεση­μέ­ρι έως τις 6.00 το από­γευ­μα, την Τρί­τη 26 Φεβρουα­ρί­ου, οι ιδιο­κτή­τες ταξί, σύμ­φω­να με από­φα­ση του Συν­δι­κά­του Αυτο­κι­νη­τι­στών Ταξί Αττι­κής (ΣΑΤΑ), προ­κει­μέ­νου να λάβουν μέρος στην εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή γενι­κή συνέ­λευ­ση του κλάδου.

Η συνέ­λευ­σή τους θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 15:00 μ.μ., στο Θέα­τρο Περο­κέ (Πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη), με θέμα­τα εκλο­γή εφο­ρευ­τι­κής επι­τρο­πής, διοι­κη­τι­κός και οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, έκθε­ση ελεγ­κτι­κής επι­τρο­πής και διε­νέρ­γεια εκλο­γών στις 12–16 Απρι­λί­ου 2019.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων