- Διαφήμιση -

Ο ακτιβιστής Παναγιώτης Μήλας υποψήφιος με τον Πατούλη

Με μία λιτή ανακοίνωση, ο Γιώργος Πατούλης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ακτιβιστή Παναγιώτη Μήλα

Με μία λιτή ανα­κοί­νω­ση, ο Γιώρ­γος Πατού­λης, ανα­κοί­νω­σε την υπο­ψη­φιό­τη­τα του ακτι­βι­στή Πανα­γιώ­τη Μήλα στον Κεντρι­κό Τομέα Αθη­νών με το συν­δυα­σμό «Νέα Αρχή για την Αττική»

«Καλω­σο­ρί­ζω τον Πανα­γιώ­τη Μήλα στο συν­δυα­σμό μας Νέα Αρχή για την Αττι­κή. Είμαι ιδιαί­τε­ρα χαρού­με­νος που ο Πανα­γιώ­της γίνε­ται μέλος της ομά­δας μας. Η έντο­νη κοι­νω­νι­κή του δρά­ση, η προ­σφο­ρά του στο συνάν­θρω­πο καθώς και η ευαι­σθη­σία που επι­δει­κνύ­ει σε θέμα­τα που αφο­ρούν στην κακο­ποί­η­ση των ζώων, θα συμ­βά­λουν καθο­ρι­στι­κά στην προ­σπά­θειά μας για μια Νέα Αρχή για την Αττική.

Όλοι Μαζί με ενό­τη­τα και δύνα­μη δια­μορ­φώ­νου­με μία ισχυ­ρή ομά­δα ανθρώ­πων που προ­σφέ­ρει στο κοι­νω­νι­κό σύνο­λο. Δίνου­με τη μάχη για να επι­τευ­χθεί η μεγά­λη ανα­τρο­πή στην Αττι­κή και στις ζωές μας.»

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων