- Διαφήμιση -

Τι προβλέπουν οι δύο ΚΥΑ για το Ελληνικό

Σχετικά με τον διαγωνισμό άδειας λειτουργίας καζίνο και τους περιβαλλοντικούς όρους

Δημο­σιεύ­τη­καν στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης οι δύο Κοι­νές Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις (ΚΥΑ), με τις οποί­ες καθο­ρί­ζο­νται ειδι­κά θέμα­τα για την έκδο­ση εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής σχε­τι­κά με το δια­γω­νι­σμό άδειας λει­τουρ­γί­ας καζί­νο στο Ελλη­νι­κό, αλλά και για τους περι­βαλ­λο­ντι­κούς όρους που αφο­ρούν στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο Πρά­σι­νου και Ανα­ψυ­χής του Ελλη­νι­κού.

Ανα­λυ­τι­κά «για την έκδο­ση εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής καλής εκτέ­λε­σης των όρων άδειας λει­τουρ­γί­ας Επι­χει­ρή­σε­ων καζί­νο (ΕΚΑΖ) των περι­πτώ­σε­ων (α) και (β) της παρα­γρά­φου 1 του άρθρου 359 του ν. 4512/2018 (Α 5), που χορη­γού­νται συμ­φώ­να με τη δια­δι­κα­σία του άρθρου 361 του ίδιου νόμου» ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

- Για τη χορή­γη­ση άδειας λει­τουρ­γί­ας ΕΚΑΖ ο παρα­χω­ρη­σιού­χος προ­σκο­μί­ζει εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή καλής εκτέ­λε­σης των όρων της άδειας, η όποια εκδί­δε­ται από χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό ίδρυ­μα που λει­τουρ­γεί στα κρά­τη-μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης η του Ευρω­παϊ­κού Οικο­νο­μι­κού Χώρου ή στα κρά­τη-μέρη της Διε­θνούς Συμ­φω­νί­ας για τις Δημό­σιες Συμ­βά­σεις (ΣΔΕ). Με τη δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού για τη σύνα­ψη Σύμ­βα­σης Παρα­χώ­ρη­σης άδειας λει­τουρ­γί­ας ΕΚΑΖ μπο­ρεί να τίθε­ται το ελά­χι­στο απο­δε­κτό επί­πε­δο πιστο­λη­πτι­κής ικα­νό­τη­τας των ανω­τέ­ρω πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των, συμ­φώ­να με τα διε­θνώς απο­δε­κτά πρό­τυ­πα αξιολόγησης.

- Το ύψος της εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής καλής εκτέ­λε­σης τέλει σε σχέ­ση με το τίμη­μα της οικεί­ας άδειας λει­τουρ­γί­ας ΕΚΑΖ και καθο­ρί­ζε­ται με κοι­νή από­φα­ση των Υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, ύστε­ρα από γνώ­μη της Επι­τρο­πής Επο­πτεί­ας και Ελέγ­χου Παι­γνί­ων (ΕΕΕΠ), η όποια εκδί­δε­ται μετά τη δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού και πριν την κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής των προσφορών.

- Η εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή καλής εκτέ­λε­σης παρα­δί­δε­ται από τον παρα­χω­ρη­σιού­χο κατά την ημε­ρο­μη­νία υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης και παρα­μέ­νει διαρ­κώς σε ισχύ και μέχρι τη συμπλή­ρω­ση ενός έτους από τη λήξη της άδειας λειτουργίας.

- Η εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή καλής εκτέ­λε­σης δύνα­ται να ανα­νε­ώ­νε­ται συμ­φώ­να με τα σχε­τι­κός προ­βλε­πό­με­να στη σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης και καλύ­πτει συνο­λι­κά και χωρίς δια­κρί­σεις την εφαρ­μο­γή όλων των όρων της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης και κάθε απαί­τη­ση του Ελλη­νι­κού Δημό­σιου ένα­ντι του παραχωρησιούχου.

- Η εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή κατα­πί­πτει, μερι­κώς η ολι­κώς, σε περί­πτω­ση παρά­βα­σης των όρων της άδειας λει­τουρ­γί­ας η σε όσες άλλες περι­πτώ­σεις ορί­ζο­νται στην παρά­γρα­φο 5 του άρθρου 362 του ν. 4512/2018 και οι λόγοι κατά­πτω­σης εξει­δι­κεύ­ο­νται στη σύμ­βα­ση παραχώρησης.

- Σε περί­πτω­ση ολι­κής η μερι­κής κατά­πτω­σης της εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής ο παρα­χω­ρη­σιού­χος υπο­χρε­ού­ται να αντι­κα­τα­στή­σει η να συμπλη­ρώ­σει το ποσό της εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής όντος τριά­ντα ημε­ρών από την ημε­ρο­μη­νία μιας τέτοιας ολι­κής η μερι­κής κατά­πτω­σης, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι η σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης δεν έχει καταγγελθεί.

- Όλα τα έξο­δα και οι αμοι­βές που αφο­ρούν την έκδο­ση, αντι­κα­τά­στα­ση, συμπλή­ρω­ση η ανα­νέ­ω­ση της εγγυ­η­τι­κής επι­στο­λής βαρύ­νουν τον παρα­χω­ρη­σιού­χο και αυτή επι­στρέ­φε­ται στον παρα­χω­ρη­σιού­χο μετά την πάρο­δο ενός έτους από τη λήξη της άδειας λει­τουρ­γί­ας, (εφό­σον δεν συντρέ­ξει λόγος μερι­κής η ολι­κής παρα­κρά­τη­σης η κατά­πτω­σης της).

Όσον αφο­ρά τη δεύ­τε­ρη ΚΥΑ, τρο­πο­ποιεί την 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/3–7‑2019 από­φα­ση των Υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών, Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού και Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας «Έγκρι­ση γενι­κής οργά­νω­σης του Μητρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου Πρα­σί­νου και Ανα­ψυ­χής του Μητρο­πο­λι­τι­κού Πόλου Ελλη­νι­κού — Αγί­ου Κοσμά, και των περι­βαλ­λο­ντι­κών όρων αυτού», (ΦΕΚ 2792/τ.Β΄/4–7‑2019).

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων