- Διαφήμιση -

Riviera Tower: O υψηλότερoς πράσινoς παραθαλάσσιος oυρανoξύστης της Μεσoγείου θα γίνει στo Ελληνικό

Η έναρ­ξη των κατα­σκευα­στι­κών εργα­σιών για τoν υψη­λό­τε­ρo  παρα­θα­λάσ­σιo «πρά­σι­νο» ουρα­νο­ξύ­στη στη Μεσό­γειο, στην περιο­χή της μαρί­νας του Άγιου Κοσμά στο πλαί­σιο της αστι­κής ανά­πλα­σης στο Ελλη­νι­κό, πλη­σιά­ζει, μετά την ανα­κοί­νω­ση από την Lamda Development της έκδο­σης της οικο­δο­μι­κής άδειας του Riviera Tower για την οποία απαι­τή­θη­καν περισ­σό­τε­ρα από 1.900 σχέ­δια και η συνερ­γα­σία δεκά­δων υπουρ­γεί­ων, αρχών, επι­με­λη­τη­ρί­ων και οργανισμών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων