- Διαφήμιση -

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Συλλήψεις πορτοφολάδων που “ξάφριζαν” τουρίστες

Στο πλαί­σιο ειδι­κής επι­χει­ρη­σια­κής δρά­σης του Τμή­μα­τος Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής, για την πρό­λη­ψη και απο­τρο­πή αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων στους χώρους αρχαιο­λο­γι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθή­νας, μεσημ­βρι­νές ώρες της Πέμ­πτης συνε­λή­φθη­σαν, δύο Ρου­μά­νοι, για κλο­πή πορ­το­φο­λιού από τουρίστα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων