- Διαφήμιση -

Έγκλημα στο Ελληνικό: Αυτός είναι ο λόγος που σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/03) σε μονοκατοικία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό.

Αντι­πτέ­ραρ­χος εν απο­στρα­τεία, ηλι­κί­ας 87 ετών πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε τη 50χρονη σύζυ­γό του, βουλ­γα­ρι­κής υπη­κο­ό­τη­τας μέσα στο σπί­τι όπου διέ­με­ναν. Στη συνέ­χεια με το ίδιο όπλο έβα­λε τέλος στη ζωή του.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες των κατοί­κων της περιο­χής το ζευ­γά­ρι, αν και πρό­σφα­τα παντρε­μέ­νο, είχαν συχνά τσα­κω­μούς. Από έναν τέτοιο τσα­κω­μό που απο­δεί­χθη­κε μοι­ραί­ος και για τους δύο ξεκί­νη­σαν όλα…

Ο τσα­κω­μός ξεκί­νη­σε μέσα στο σπί­τι που διέ­με­νε το ζευ­γά­ρι. Ο ηλι­κιω­μέ­νος από­στρα­τος πυρο­βό­λη­σε την 50χρονη σύζυ­γό του, η οποία έτρε­ξε και βγή­κε από το σπί­τι ζητώ­ντας απελ­πι­σμέ­να βοή­θεια. Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα κατέρ­ρευ­σε στη μέση του δρό­μου. Ο 87χρονος βγαί­νο­ντας από το σπί­τι, είδε την άτυ­χη γυναί­κα πεσμέ­νη στο δρό­μο σε μία λίμνη αίμα­τος. Τότε ήταν που συνει­δη­το­ποί­η­σε τι είχε κάνει. Χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη, έστρε­ψε το όπλο στον εαυ­τό του και αυτοπυροβολήθηκε.

Την ώρα που στο σημείο αφί­χθη­σαν ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ, και οι δύο ήταν ζωντα­νοί. Τους παρέ­λα­βαν και τους μετέ­φε­ραν εσπευ­σμέ­να στο νοσο­κο­μείο, ωστό­σο ήταν ήδη αργά. Οι για­τροί το μόνο που μπό­ρε­σαν να κάνουν ήταν να δια­πι­στώ­σουν το θάνα­τό τους.

Δεί­τε εικό­νες από το σημείο 

Συγκλο­νί­ζει η νέα τραγωδία

 

Συγκλο­νί­ζει η νέα τραγωδία

 

Άγνω­στα τα αίτια της τραγωδίας

 

Ο οδη­γός την απο­βί­βα­σε από το όχημα

 

Λίγα μέτρα πιο κάτω κατέρρευσε

 

Ο σύζυ­γός της αφού τη σκό­τω­σε έβα­λε τέλος στη ζωή του

 

Το σπί­τι όπου εκτυ­λί­χθη­κε η τραγωδία

 

 

Τα τελευταία λόγια της γυναίκας

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η άτυ­χη γυναί­κα βγή­κε από το δια­μέ­ρι­σμα και έτρε­ξε στο δρό­μο, όπου στα­μά­τη­σε έναν οδη­γό ταξί. Μπή­κε αιμό­φυρ­τη μέσα στο όχη­μα και είπε στον οδη­γό ταξί «με σκό­τω­σε, με σκό­τω­σε». Ωστό­σο, ο ταξι­τζής της είπε να απο­βι­βα­στεί από το όχη­μα. Η 50χρονη κατέρ­ρευ­σε λίγα μέτρα πιο κάτω.

Τι υποστήριξε ο οδηγός ταξί

«Εκεί­νη τη στιγ­μή βγή­κε έξω μία κυρία αιμό­φυρ­τη, τρέ­χο­ντας προς τα εμέ­να. Ανοί­γει την πόρ­τα και μπαί­νει μέσα στο αυτο­κί­νη­το. ”Με σκό­τω­σε, με σκό­τω­σε, με σκό­τω­σε” είπε. Δεν φαι­νό­ταν πού ήταν χτυ­πη­μέ­νη. Πήγα δεξιά στη θέση του συνο­δη­γού και ανοί­γω την πόρ­τα και λέω ”κυρία βγεί­τε έξω”. Τότε ακού­σα­με δύο κρό­τους. Από όπλο, κάτι ήταν. Μόνο η γυναί­κα βγή­κε έξω, δεν είδα τον άνδρα. Ήταν αρκε­τά χτυ­πη­μέ­νη. ”Με σκό­τω­σε, με σκό­τω­σε, βοή­θη­σέ με” μου είπε»ανέ­φε­ρε ο οδη­γός ταξί.

Δια­βά­στε τη συνέ­χεια στο www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων