- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2019 — Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ξεκινά αύριο, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, στις 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τη β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.

Η υπο­βο­λή αιτή­σε­ων γίνε­ται από πιστο­ποι­η­μέ­νους χρή­στες, απο­κλει­στι­κά μέσω των ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών της δια­δι­κτυα­κής πύλης του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr).

Όσοι χρή­στες δεν έχουν ήδη πιστο­ποι­η­θεί για την πρό­σβα­σή τους στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ, οφεί­λουν να προ­σέλ­θουν εγκαί­ρως στις Υπη­ρε­σί­ες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποί­ες ανή­κουν για την έκδο­ση κωδι­κών πρό­σβα­σης. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΟΑΕΔ, δεν απαι­τεί­ται η προ­σέ­λευ­ση στις Υπη­ρε­σί­ες για όσους είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα του οργα­νι­σμού και, παράλ­λη­λα, δια­θέ­τουν κωδι­κούς πρό­σβα­σης για το TAXISnet, καθώς με την εισα­γω­γή στο σύστη­μα των κωδι­κών αυτών μπο­ρούν να πιστο­ποι­η­θούν αυτό­μα­τα και ως χρή­στες του ΟΑΕΔ.

Δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγ­μα­τι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα φορο­λο­γι­κού έτους 2017 μέχρι 28.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το έτος 2018:

  • Είχαν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες εργα­σί­ας στην ασφά­λι­ση του Ενιαί­ου Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ) ή
  • έλα­βαν από τον ΟΑΕΔ του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας ή
  • έλα­βαν επι­δό­τη­ση ανερ­γί­ας του­λά­χι­στον δύο μηνών (50 ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα) ή
  • συγκε­ντρώ­νουν του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες αθροι­στι­κά από τα παρα­πά­νω (ημέ­ρες εργα­σί­ας, ειδι­κής παρο­χής προ­στα­σί­ας μητρό­τη­τας και επι­δό­τη­σης ανερ­γί­ας), καθώς και εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι με συνε­χό­με­νη ανερ­γία τεσ­σά­ρων του­λά­χι­στον μηνών κατά την ημε­ρο­μη­νία λήξης υπο­βο­λής των αιτήσεων.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, το σύστη­μα επι­λο­γής των δικαιού­χων βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων κρι­τη­ρί­ων με αντι­κει­με­νι­κό και δια­φα­νή τρό­πο με τη χρή­ση μηχα­νο­γρα­φι­κού λογι­σμι­κού του ΟΑΕΔΟι δικαιού­χοι που επι­λέ­γο­νται, επι­δο­τού­νται για τη δια­μο­νή των ωφε­λού­με­νων παι­διών τους σε παι­δι­κή κατα­σκή­νω­ση του μητρώ­ου παρό­χων του ΟΑΕΔ. Η επι­δό­τη­ση θα γίνει με τη χορή­γη­ση επι­τα­γής δια­μο­νής σε παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις, η οποία έχει τη μορ­φή ενός μονα­δι­κού ηλε­κτρο­νι­κού κωδι­κού αριθ­μού. Ωφε­λού­με­νοι είναι τα παι­διά των δικαιού­χων που έχουν γεν­νη­θεί από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2003 έως την 14η Ιου­νί­ου 2013. Οι ωφε­λού­με­νοι μπο­ρούν να δια­μεί­νουν στην παι­δι­κή κατα­σκή­νω­ση μέχρι 15 συνε­χό­με­νες ημέ­ρες κατ’ ανώ­τα­το όριο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ημε­ρών προ­σέ­λευ­σης και απο­χώ­ρη­σης. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των παι­διών που θα φιλο­ξε­νη­θούν σε παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις είναι 70.000, ο δε προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος ανέρ­χε­ται στα 35.000.000 ευρώ. Πάρο­χοι του προ­γράμ­μα­τος είναι φυσι­κά ή νομι­κά πρό­σω­πα δημο­σί­ου ή ιδιω­τι­κού δικαί­ου που ασκούν επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και δια­τη­ρούν στην Ελλά­δα επι­χεί­ρη­ση παι­δι­κών κατα­σκη­νώ­σε­ων, σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομοθεσία.

Οι ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις υπο­βάλ­λο­νται από όλους τους ενδια­φε­ρό­με­νους, δικαιού­χους και παρό­χους, μέχρι τις 8 Απρι­λί­ου 2019 και ώρα 23:59. Σε όσες περι­πτώ­σεις απαι­τού­νται δικαιο­λο­γη­τι­κά, αυτά επι­συ­νά­πτο­νται στις ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις. Συνε­πώς, δεν υπάρ­χει υπο­χρέ­ω­ση προ­σέ­λευ­σης στις υπη­ρε­σί­ες για την προ­σκό­μι­ση δικαιο­λο­γη­τι­κών. Παρό­λα αυτά, αν κάποιοι δικαιού­χοι αδυ­να­τούν να επι­συ­νά­ψουν τα δικαιο­λο­γη­τι­κά στην αίτη­σή τους, όταν αυτά απαι­τού­νται, μπο­ρούν να προ­σέλ­θουν στις υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ για την προ­σκό­μι­σή τους, μέχρι την επο­μέ­νη της κατα­λη­κτι­κής ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων, δηλα­δή έως τις 9 Απρι­λί­ου 2019 και ώρα 14:00. Οι πάρο­χοι απο­στέλ­λουν απο­κλει­στι­κά με ηλε­κτρο­νι­κό τρό­πο τα δικαιο­λο­γη­τι­κά, μέχρι τις 8 Απρι­λί­ου 2019 και ώρα 23:59. Επει­δή η ταυ­το­ποί­η­ση των παι­διών που δηλώ­νο­νται στις αιτή­σεις των δικαιού­χων θα γίνει, μέσω αυτε­πάγ­γελ­της ανα­ζή­τη­σης, με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιού­χοι οφεί­λουν να έχουν μερι­μνή­σει εγκαί­ρως για την από­δο­ση ΑΜΚΑ στα παι­διά τους ή για την επι­και­ρο­ποί­η­ση των στοι­χεί­ων τους, όταν υπάρ­χει μετα­βο­λή αυτών στην οικο­γε­νεια­κή μερί­δα και να προ­σέ­ξουν ιδιαί­τε­ρα στη συμπλή­ρω­ση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτη­ση. Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του προ­γράμ­μα­τος οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να αντλή­σουν από το δια­δι­κτυα­κό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων