- Διαφήμιση -

Αποχωρούν σταδιακά οι πρόσφυγες από τον Σταθμό Λαρίσης

Αποχωρούν σταδιακά από τον Σταθμό Λαρίσης οι πρόσφυγες οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στο σημείο, με αίτημα να μεταβούν μεταβούν στη Βόρεια Ελλάδα και από εκεί στα σύνορα.

Απο­χω­ρούν στα­δια­κά από τον Σταθ­μό Λαρί­σης οι πρό­σφυ­γες οι οποί­οι είχαν συγκε­ντρω­θεί από τις πρω­ι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής στο σημείο, με αίτη­μα να μετα­βούν μετα­βούν στη Βόρεια Ελλά­δα και από εκεί στα σύνορα.

Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, ήδη τα πρώ­τα πούλ­μαν μετέ­φε­ραν πρό­σφυ­γες πίσω στις δομές, όπου φιλοξενούνται.

Νωρί­τε­ρα πρό­σφυ­γες, ανά­με­σα τους παι­διά και γυναί­κες, κάθο­νταν πάνω στις ράγες απαι­τώ­ντας να έρθουν λεω­φο­ρεία για να τους μετα­φέ­ρουν στα Δια­βα­τά Θεσσαλονίκης.

Χτες το βρά­δυ προη­γή­θη­καν ακυ­ρώ­σεις δρο­μο­λο­γί­ων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τη Θεσ­σα­λο­νί­κη για τα οποία οι μετα­νά­στες καταγ­γέλ­λουν πως είχαν βγά­λει εισι­τή­ρια κανο­νι­κά. Παράλ­λη­λα ζητούν εξη­γή­σεις για το γεγο­νός ότι τους απα­γο­ρεύ­τη­κε η μετά­βα­ση προς τα Δια­βα­τά και για αυτόν τον λόγο προ­χώ­ρη­σαν στη σημε­ρι­νή κατάληψη.

«Γίνε­ται μια προ­σπά­θεια να κατα­λά­βουν οι άνθρω­ποι ότι όλες οι δια­βε­βαιώ­σεις και οι υπο­σχέ­σεις που τους δόθη­καν δεν έχουν σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Δια­κιν­δυ­νεύ­ουν πιο πολ­λά από αυτά που ελπί­ζουν να κερδίσουν.

Τους ενη­με­ρώ­νου­με συνέ­χεια και ήδη έχουν αρχί­σει να απο­χω­ρούν», ανέ­φε­ρε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Μιλ­τιά­δης Κλά­πας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποί­ος μετέ­βη με κλι­μά­κιο του υπουρ­γεί­ου στο σταθ­μό Λαρίσης.

Τα δρο­μο­λό­για της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν ανα­στα­λεί και όλοι οι επι­βά­τες ανα­χώ­ρη­σαν με πούλ­μαν για τους προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νους προ­ο­ρι­σμούς τους. Όσοι πρό­σφυ­γες είχαν αγο­ρά­σει εισι­τή­ρια για το τρέ­νο, τους επε­στρά­φη­σαν τα χρή­μα­τα. Σημειώ­νε­ται ότι ανά­με­σα στους επι­βά­τες που σκό­πευαν να ανα­χω­ρή­σουν, υπάρ­χουν πρό­σφυ­γες οι οποί­οι έχουν ήδη πάρει άσυ­λο και πρέ­πει να παρου­σια­στούν στη δομή τους, αλλά δεν μπο­ρούν να ταξι­δέ­ψουν, λόγω της γενι­κής απαγόρευσης.

Τα δρο­μο­λό­για του Προ­α­στια­κού από το σταθ­μό Λαρί­σης επί­σης δεν εκτε­λού­νται. Μια ομά­δα ανθρώ­πων σε πρό­γραμ­μα απε­ξάρ­τη­σης του ΟΚΑΝΑ, η οποία έπρε­πε να επι­στρέ­ψει στην Πελο­πόν­νη­σο, μετά από μεσο­λά­βη­ση του κ. Κλά­πα, τελι­κά ανα­χώ­ρη­σε για τον προ­ο­ρι­σμό της.

Φαί­νε­ται πως όλη η έντα­ση ξεκί­νη­σε έπει­τα από «ράδιο-αρβύ­λα» ότι δήθεν θα άνοι­γαν τα σύνο­ρα. Στα Δια­βα­τά έχουν ήδη φτά­σει εκα­το­ντά­δες  πρό­σφυ­γες που παρα­μέ­νουν στο σημείο, ενώ σημειώ­θη­καν και επει­σό­δια.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων