- Διαφήμιση -

Δήμος Αλίμου: Ασφαλείς σχολικές διαβάσεις

Έργο για την κυκλο­φο­ρια­κή ασφά­λεια των μαθη­τών υλο­ποιεί­ται στον δήμο Αλίμου.

Είναι οι ειδι­κές ασφα­λείς δια­βά­σεις στους δρό­μους περι­με­τρι­κά των σχο­λι­κών μονά­δων, που βοη­θούν στην όσο το δυνα­τόν πιο ασφα­λή διέ­λευ­ση, καθώς δίνουν με ηλεκτρονικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων