- Διαφήμιση -

Αναβαθμίζεται η μαρίνα Αλίμου

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2025

Σε ένα έργο πνο­ής, όχι μόνο για την πόλη, αλλά για ολό­κλη­ρη την Αττι­κή, προ­χω­ρά ο δήμος Αλί­μου, καθώς μέχρι το 2025 θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί η ριζι­κή ανά­πλα­ση και ταυ­τό­χρο­να η ανα­βάθ­μι­ση της μαρί­νας. Πρό­κει­ται για ένα φιλό­δο­ξο σχέ­διο, για μια επέν­δυ­ση που θα φτά­σει τα 100 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και που θα κάνει το μέτω­πο της ελλη­νι­κής Ριβιέ­ρας ακό­μη πιο σύγ­χρο­νο και ποιοτικό.

Ο σχε­δια­σμός της ανά­πλα­σης προ­χω­ρά πλέ­ον, με σεβα­σμό στην καλαι­σθη­σία και στο περι­βάλ­λον, αλλά και με σεβα­σμό του επεν­δυ­τή στους όρους που ο δήμος Αλί­μου έχει θέσει με προη­γού­με­νες απο­φά­σεις του Δημο­τι­κού Συμβουλίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων