- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα εφαρ­μο­στούν σήμε­ρα Σάβ­βα­το 5 Φεβρουα­ρί­ου στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σού λόγω εργα­σιών αντι­κα­τά­στα­σης πινα­κί­δων πλη­ρο­φο­ρια­κών μηνυ­μά­των του συστή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης κυκλοφορίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα αφο­ρούν τα εξής τμήματα:

-Προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας στις ‑2- αρι­στε­ρές λωρί­δες αυτής, στο τμή­μα της από το ύψος της οδού Περισ­σού (χ/θ 10,600) έως το ύψος της εισό­δου από Λ. Δημοκρατίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων