- Διαφήμιση -

Στις 7 Αυγούστου η έκθεση για την Προστασία ψηφιδωτού σε εβραϊκή συναγωγή στην Αίγινα

Εγκαίνια έκθεσης με θέμα το ψηφιδωτό της Αίγινας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 στις 8 μμ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας υπό την αιγίδα του Δήμου Αίγινας και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Στην εκδή­λω­ση θα παρου­σια­στεί το έργο συντή­ρη­σης και προ­στα­σί­ας του ψηφι­δω­τού στην Αίγι­να – που ανή­κε σε εβραϊ­κή συνα­γω­γή του 4ου αιώ­να μΧ. – και το οποίο στο­χεύ­ει στη συμ­με­το­χή της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας. Η προ­στα­σία και ανά­δει­ξη του ψηφι­δω­τού προ­σθέ­τει άλλο ένα σημα­ντι­κό μνη­μείο στο νησί που θα συμ­βά­λει θετι­κά στην αύξη­ση του του­ρι­σμού και την ενί­σχυ­ση της τοπι­κής οικονομίας.

Το πρό­γραμ­μα έχουν ανα­λά­βει ο Δρ. Ηλί­ας Μεσ­σί­νας και η Υβέτ Ναχ­μία Μεσσίνα.

Το μωσαϊ­κό της ρωμα­νιώ­τι­κης συνα­γω­γής στην Αίγι­να, 300 μ.Χ.

 

Ο αρχι­τέ­κτο­νας Ηλί­ας Μεσ­σί­νας, που μαζί με τους συνερ­γά­τες του ανέ­λα­βε πρό­σφα­τα την ανα­καί­νι­ση της κεντρι­κής συνα­γω­γής Μονα­στη­ριω­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ανα­καί­νι­ση της συνα­γω­γής Γιαντ Λεζι­κα­ρόν στην αγο­ρά της Θεσ­σα­λο­νί­κης και τις εργα­σί­ες επι­σκευ­ής της συνα­γω­γής Για­βα­νίμ στα Τρί­κα­λα, είχε ανα­λά­βει παλαιό­τε­ρα το πρό­γραμ­μα απο­τύ­πω­σης και επι­σκευ­ής της συνα­γω­γής της Βέροιας για λογα­ρια­σμό του Getty Grant Program. Ο Ηλί­ας Μεσ­σί­νας, από­φοι­τος του Πανε­πι­στη­μί­ου Yale, ολο­κλή­ρω­σε τη διδα­κτο­ρι­κή του δια­τρι­βή στο ΕΜΠ με θέμα την Ιστο­ρία και Αρχι­τε­κτο­νι­κή των Συνα­γω­γών της Ελλά­δας με καθη­γη­τή τον Γιώρ­γο Σαρη­γιάν­νη, την οποία δημο­σιεύ­θη­κε σε βιβλία, δημο­σιεύ­σεις, δια­λέ­ξεις και εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και στο εξωτερικό.

Δια­σώ­ζε­ται τμή­μα του μωσαϊ­κού του πατώ­μα­τος με την επι­γρα­φή στα ελλη­νι­κά «Εγώ, ο Αρχι­συ­νά­γω­γος Θεό­δω­ρος, έκτι­σα αυτή τη συνα­γω­γή από τα θεμέ­λια….». Το μωσαϊ­κό αυτό δάπε­δο βρί­σκε­ται στο χώρο του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αίγινας

 

Η Υβέτ Ναχ­μία Μεσ­σί­να, με προ­ϋ­πη­ρε­σία σε μου­σεία στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό, είναι υπεύ­θυ­νη για την καμπά­νια συγκέ­ντρω­σης δωρε­ών για το έργο και τη δημιουρ­γία ομά­δας φίλων από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό που θα στη­ρί­ξουν το πρό­γραμ­μα. (σύν­δε­σμος φίλων)

Το πρό­γραμ­μα πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πει­ραιώς και Νήσων του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού. Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει τη συντή­ρη­ση του ψηφι­δω­τού δάπε­δου και τη δημιουρ­γία νέου στε­γά­στρου για την προ­στα­σία του, καθώς και την ανά­δει­ξή του με νέες επι­γρα­φές, φωτι­σμό και σχε­δια­σμό του περι­βάλ­λο­ντος χώρου.

Η εκδή­λω­ση τελεί υπό την αιγί­δα του Δήμου Αίγι­νας και τα εγκαί­νια θα χαι­ρε­τή­σει ο απερ­χό­με­νος Δήμαρ­χος Αιγί­νης Δημή­τρης Μούρτζης.

Ένα σύντο­μο ιστο­ρι­κό για το ψηφιδωτό

Τον 3ο αιώ­να μΧ. Εβραί­οι κατα­φεύ­γουν στην Αίγι­να για να απο­φύ­γουν τις επι­δρο­μές των πει­ρα­τών στην ενδο­χώ­ρα. Γύρω στο 300–350 μΧ ιδρύ­ουν συνα­γω­γή δίπλα στον Κρυ­πτό Λιμέ­να και την τοπο­θε­σία της Κολώ­νας, στο κέντρο της αρχαί­ας πόλης της Αίγι­νας. Η κοι­νό­τη­τα ασχο­λεί­ται με την βαφή υφα­σμά­των και ευη­με­ρεί τόσο που μπο­ρεί να κατα­βά­λει αρκε­τές δωρε­ές ώστε να χτι­στεί μία λαμπρή συνα­γω­γή με ένα εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας ψηφι­δω­τό με γεω­με­τρι­κά σχή­μα­τα. Η συνα­γω­γή λει­τουρ­γεί μέχρι τον 7ο αιώ­να μΧ. όταν η κοι­νό­τη­τα θα κατα­φύ­γει στην Παλαιο­χώ­ρα, όπως και ο λοι­πός πλη­θυ­σμός του νησιού. Εκεί θα ιδρύ­σει νέα συνα­γω­γή, δίπλα στις δεκά­δες εκκλη­σί­ες της Παλαιο­χώ­ρας. Όμως σε αυτό το σημείο τα ίχνη της κοι­νό­τη­τας χάνο­νται όπως και το σημείο που βρι­σκό­ταν το ψηφιδωτό.

Το 1829 ο γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος Ludwig Ross, πρώ­τος καθη­γη­τής αρχαιο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών που ίδρυ­σε ο βασι­λιάς Όθω­νας, ανα­κά­λυ­ψε ένα ψηφι­δω­τό εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας και τεχνο­τρο­πί­ας το οποίο σωζό­ταν ακό­μη σχε­δόν ανέ­πα­φο δίπλα στο λιμά­νι. Το ψηφι­δω­τό περι­λάμ­βα­νε δύο επι­γρα­φές στα ελλη­νι­κά, που ανα­φέ­ρο­νταν στον Θεώ­δω­ρο αρχι­συ­νά­γω­γο ο οποί­ος έχτι­σε τη συνα­γω­γή ‘εκ θεμε­λί­ων’. Το ψηφι­δω­τό μελέ­τη­σαν και άλλοι αρχαιο­λό­γοι. Παρα­δείγ­μα­τος χάριν. το 1928 ο Ισραη­λι­νός αρχαιο­λό­γος Eleazar Lipo Sukenik, που μελέ­τη­σε και δημο­σί­ευ­σε εκτε­νώς την αρχαιο­λο­γία των συνα­γω­γών του Ισρα­ήλ, φτά­νει στην Αίγι­να για να μελε­τή­σει και ίδιος το ψηφιδωτό.

Το 1932 η αμε­ρι­κα­νή αρχαιο­λό­γος Belle Mazur, υπό την καθο­δή­γη­ση του γερ­μα­νού αρχαιο­λό­γου Franz Gabriel Welter, βοη­θού στο Τμή­μα του Γερ­μα­νι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών, συνε­χί­ζει τις ανα­σκα­φές και απο­κα­λύ­πτει μία αψί­δα στον ανα­το­λι­κό τοί­χο της συνα­γω­γής. Στην αψί­δα θα φυλ­λού­σε η κοι­νό­τη­τα – κατά την παρά­δο­ση – τους ιερούς κυλίν­δρους του Νόμου, ενώ στις λει­τουρ­γί­ες θα κάθο­νταν τιμη­τι­κά στην αψί­δα οι πρε­σβύ­τε­ροι της κοι­νό­τη­τας, όπως απαι­τούν οι νόμοι για τη λει­τουρ­γία της συνα­γω­γής. Τη δεκα­ε­τία του 1960 με την ανοι­κο­δό­μη­ση της Αίγι­νας, το ψηφι­δω­τό θα μετα­φερ­θεί στην αυλή του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αίγι­νας, καθώς στο σημείο που βρέ­θη­κε θα χτι­στεί το ξενο­δο­χείο Αύρα.

Σήμε­ρα, εξή­ντα χρό­νια αργό­τε­ρα, ξεκι­νά­ει μια προ­σπά­θεια συντή­ρη­σης και προ­στα­σί­ας του ψηφι­δω­τού, το οποίο με τα χρό­νια έχει δια­βρω­θεί, οι ψηφί­δες έχουν απο­κολ­λη­θεί και παρα­μέ­νει εκτε­θει­μέ­νο στη βρο­χή και τη ρετσί­νη από τα πεύ­κα γύρω του.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες θα βρεί­τε στην ιστο­σε­λί­δα του Ψηφι­δω­τού της Αίγι­νας ή στην ιστο­σε­λί­δα της ECOWEEK (https://ecoweek.org/). Η ιστο­σε­λί­δα περι­λαμ­βά­νει βίντεο λήψης drone με τη θέση του ψηφιδωτού.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων