Βύρωνας: Μαθητής υπερασπίστηκε την αδελφή του που δεχόταν bullying και τον ξυλοκόπησαν 17 άτομα

Να υπερασπιστεί τη μικρότερη αδελφή του, που έπεφτε συχνά θύμα bullying, θέλησε ένας 17χρονος μαθητής σε σχολείο του Βύρωνα, ωστόσο 17 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τον περίμεναν και τον χτύπησαν άγρια στο προαύλιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, πριν από λίγες ημέ­ρες, στο 1ο ΓΕΛ Βύρω­να, οι 17 μαθη­τές είχαν στή­σει καρ­τέ­ρι στον 17χρονο και τον ξυλο­κο­πού­σαν επί 1,5 λεπτό, ενώ χτυ­πή­μα­τα δέχτη­κε και η αδελ­φή του, όταν έπε­σε να του προ­στα­τεύ­σει το κεφά­λι για να μην τον σκο­τώ­σουν.

Ο ομα­δι­κός ξυλο­δαρ­μός στα­μά­τη­σε όταν οι καθη­γη­τές αντι­λή­φθη­καν το περι­στα­τι­κό και ειδο­ποί­η­σαν τους γονείς του 17χρονου, ο οποί­ος μετα­φέρ­θη­κε σε κακή κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο.

Το 1ο ΓΕΛ Βύρω­να ανα­κοί­νω­σε πως ο σύλ­λο­γος καθη­γη­τών απο­φά­σι­σε την τιμω­ρία δύο μαθη­τών Λυκεί­ου και τη λήψη όλων των μέτρων για την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση της λει­τουρ­γί­ας του σχο­λεί­ου.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση του σχο­λεί­ου:
Τη Δευ­τέ­ρα 10/2/2020 συνέ­βη στο σχο­λείο μας περι­στα­τι­κό σοβα­ρού ξυλο­δαρ­μού μαθη­τή μας από ομά­δα μαθη­τών του 1ου Γυμνα­σί­ου Βύρω­να, με τη συμ­με­το­χή και δυο μαθη­τών του Λυκεί­ου μας.

Ο Διευ­θυ­ντής και οι καθη­γη­τές του σχο­λεί­ου αντέ­δρα­σαν άμε­σα, επεμ­βαί­νο­ντας στο περι­στα­τι­κό, παρέ­χο­ντας τις πρώ­τες βοή­θειες στον μαθη­τή και καλώ­ντας τους γονείς του, το ΕΚΑΒ και την Αστυ­νο­μία. Την επό­με­νη ημέ­ρα συνε­δρί­α­σε ο σύλ­λο­γος των καθη­γη­τών και απο­φά­σι­σε την τιμω­ρία των δυο μαθη­τών όπως και τη λήψη όλων των παι­δα­γω­γι­κών μέτρων για την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση της ομα­λής λει­τουρ­γί­ας του σχο­λεί­ου. Προ­χώ­ρη­σε επί­σης στον προ­γραμ­μα­τι­σμό δρά­σε­ων για την απο­τρο­πή παρό­μοιων κατα­στά­σε­ων.

Να σημειώ­σου­με ότι το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό είναι ένα από τα ελά­χι­στα συμ­βά­ντα βίαι­ης συμπε­ρι­φο­ράς μετα­ξύ μαθη­τών στη μακρο­χρό­νια λει­τουρ­γία του σχο­λεί­ου μας, το οποίο μας προ­κα­λεί συναι­σθή­μα­τα θλί­ψης και ανη­συ­χί­ας. Κυρί­ως, επει­δή συνέ­βη σε ένα σχο­λείο της Αθή­νας, το οποί επί σει­ρά ετών έχει επι­τύ­χει την αρμο­νι­κή συνερ­γα­σία καθη­γη­τών, μαθη­τών και γονέ­ων, τη συνε­χή παρου­σία του στα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να του Δήμου μας και την ανά­λη­ψη πολ­λα­πλών δρά­σε­ων κοι­νω­νι­κής ευαι­σθη­το­ποί­η­σης.

Σε δηλώ­σεις του στο Star, ο 17χρονος δήλω­σε μετα­ξύ άλλων πως: «Με χτυ­πού­σαν άγρια, αλύ­πη­τα, με μίσος. Το έκα­ναν για να με “τελειώ­σουν”. Προ­σπά­θη­σα να αμυν­θώ, αλλά δεν μπο­ρού­σα να κάνω τίπο­τα. Έτρω­γα ξύλο από 17 άτο­μα».

Η αδελ­φή του σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «πηδού­σαν πάνω στο κεφά­λι του, τον χτυ­πού­σαν σαν να ήθε­λαν να τον σκο­τώ­σουν». «Μου κλέ­ψα­νε δυο φορές χρή­μα­τα από τη θήκη του κινη­τού μου. Με φτύ­σα­νε, λέγο­ντάς μου χυδαί­ες λέξεις», απο­κά­λυ­ψε ακό­μα το κορί­τσι.

Ο 17χρονος προ­σπά­θη­σε να μιλή­σει με ένα από τα παι­διά που έκα­ναν bullying στη μικρό­τε­ρη αδελ­φή του, ζητώ­ντας του να στα­μα­τή­σουν. Ωστό­σο, εκεί­νοι όχι μόνο δεν το έκα­ναν, αλλά του έστη­σαν καρ­τέ­ρι μέσα στην αυλή και του επι­τέ­θη­καν άγρια μέσα στο σχο­λείο.

«Με περί­με­ναν 17 άτο­μα και άρχι­σαν να με χτυ­πούν, να με γρον­θο­κο­πούν και να με κλω­τσούν για ενά­μι­ση λεπτό αστα­μά­τη­τα με μπου­νιές και κλω­τσιές», είπε ο 17χρονος, ενώ η αδελ­φή του πρό­σθε­σε: «Ούρ­λια­ζα. Κάποιο παι­δί με κρά­τα­γε, αλλά έτρε­ξα. Του είχα πιά­σει το κεφά­λι αγκα­λιά και έτρω­γα κάποια χτυ­πή­μα­τα στην πλά­τη».

«Δεν ήξε­ρα από πού έτρω­γα την κάθε μπου­νιά και την κάθε κλω­τσιά. Ήταν τόσο γρή­γο­ρο αλλά και τόσο αργό από τον πόνο που είχα», εξή­γη­σε ο 17χρονος.

Η μητέ­ρα του θύμα­τος ανέ­φε­ρε πως το παι­δί φέρει αιμά­τω­μα στο μάτι του και κόψι­μο κάτω από αυτό, το οποίο προ­έ­κυ­ψε από άγνω­στο αντι­κεί­με­νο.

Η οικο­γέ­νεια έκα­νε μήνυ­ση και πλέ­ον τον λόγο έχει η Δικαιο­σύ­νη.

 

Πηγή www.topnews.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων