- Διαφήμιση -

Βύρωνας: Κλειστό για δύο εβδομάδες το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο λόγω πτώσης σοβάδων

Έγκαι­ρα εντο­πί­στη­καν διά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα σε σχο­λι­κή μονά­δα του δήμου Βύρω­να, οδη­γώ­ντας τη δημο­τι­κή Αρχή να πάρει την  από­φα­ση να κλεί­σει το σχο­λείο για δύο εβδο­μά­δες, προ­κει­μέ­νου να γίνουν άμε­σα οι εργα­σί­ες που απαι­τού­νται, ώστε να επα­να­λει­τουρ­γή­σει στη συνέ­χεια με ασφά­λεια για μαθη­τές και εκπαιδευτικούς.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων