- Διαφήμιση -

Μουσείο Μπενάκη: 1821 Πριν και Μετά

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες εκθέ­σεις του είναι αυτή για το 1821. Ολοι οι δια­θέ­σι­μοι για εκθέ­σεις χώροι είναι αφιε­ρω­μέ­νοι στο γεγο­νός της εθνι­κής παλιγ­γε­νε­σί­ας. Η έκθε­ση του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη είναι έτσι δια­μορ­φω­μέ­νη ώστε να μπο­ρεί να ανα­δεί­ξει σε όλο το εύρος τις πτυ­χές της επανάστασης.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Μου­σεία Συλ­λο­γές Εκθέ­σεις σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων