- Διαφήμιση -

Στόχος να ανοίξουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα

Στό­χος για την κυβέρ­νη­ση να ανοί­ξουν τα Γυμνά­σια και Λύκεια την επό­με­νη εβδο­μά­δα καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των. Κι αυτό σε συν­δυα­σμό του self test που θα κάνουν οι μαθη­τές κάθε Δευ­τέ­ρα εκτι­μά­ται ότι θα ενι­σχύ­σει αυτό το εγχεί­ρη­μα. Τα self test θα είναι προ­μη­θεύ­σι­μα δωρε­άν από τα φαρ­μα­κεία αφού κάθε κάθε μαθη­τής δικαιού­ται όπως κάθε ενή­λι­κας 4 τεστ το μήνα. Τα self test θα τα προ­μη­θεύ­ο­νται οι γονείς. Τις ημέ­ρες του Πάσχα Γυμνά­σια Λύκεια θα είναι κλει­στά. Δεν υπάρ­χουν απο­φά­σεις ακό­μα τι θα γίνει με τα Δημοτικά.

Για το θέμα των voucher για τους μαθη­τές για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας σε δηλώ­σεις της είπε ότι «Έχει ανοί­ξει η πλατ­φόρ­μα και κατα­θέ­τουν τις προ­τά­σεις τους οι προ­μη­θευ­τές. Είναι ένα πρό­γραμ­μα 112 εκατ. ευρώ, ένα από τα πρώ­τα έργα του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης. Επω­φε­λού­με­νοι είναι 560.000 νέοι από 4 έως 24 ετών, που φοι­τούν σε εκπαι­δευ­τι­κές δομές της χώρας, από νηπια­γω­γεία μέχρι και πανε­πι­στή­μια. Έρχε­ται αυτό το μαζι­κό πρό­γραμ­μα προ­κει­μέ­νου ένα voucher ύψους 200 ευρώ σε κάθε επω­φε­λού­με­νο για να μπο­ρέ­σει να προ­βεί σε αγο­ρά επι­πλέ­ον τεχνο­λο­γι­κού εξοπλισμού”

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα Education today

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων