- Διαφήμιση -

Συνάντηση με τον φορέα της πόλης του Γαλατσίου «Δράση» είχε ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Ζώμπος

Ολα τα μέλη της «Δράσης» που έδωσαν το παρών στη συνάντηση εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος καθώς και μετέφεραν στον κ. Ζώμπο τις προτάσεις τους

Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Γαλα­τσί­ου Κώστας Ζώμπος και ο  συν­δυα­σμός «Γαλά­τσι. Ζού­με εδώ», συνε­χί­ζο­ντας τις επα­φές με πολί­τες και φορείς της πόλης συνα­ντή­θη­καν με την «Δρά­ση για την κοι­νω­νία, τον πολι­τι­σμό και την ποιό­τη­τα ζωής.

Στην αρχή της συζή­τη­σης, ο πρό­ε­δρος του φορέα κ. Ικα­ρος Πετρό­που­λος αφού ευχα­ρί­στη­σε για την πρό­σκλη­ση, θύμι­σε σε όλους το θετι­κό απο­τύ­πω­μα του Κώστα Ζώμπου από την θητεία του ως αντι­δή­μαρ­χος Περι­βάλ­λο­ντος, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον άμε­σο και αποτελεσματικό.

Όλα τα μέλη της «Δρά­σης» που έδω­σαν το παρών στη συνά­ντη­ση εξέ­θε­σαν τα  προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο σύλ­λο­γος καθώς και μετέ­φε­ραν στον κ. Ζώμπο τις προ­τά­σεις τους όχι μόνο για το Γαλά­τσι αλλά και για την ίδια την καθημερινότητα.

Ορι­σμέ­να από αυτά ήταν η χρή­ση του Παλαί και η προ­σπά­θεια που πρέ­πει να γίνει για την πλή­ρη από­δο­σή του στην πόλη.

Όσον αφο­ρά τον πολι­τι­σμό η «Δρά­ση» ξεκα­θά­ρι­σε πως θα πρέ­πει να είναι από τις πρώ­τες προ­τε­ραιό­τη­τες της νέας διοί­κη­σης αφού επί δημαρ­χί­ας Μαρ­κό­που­λου δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.

 

Επε­σή­μα­ναν, όμως, και την ανά­γκη για περαι­τέ­ρω στή­ρι­ξη των συλ­λό­γων αλλά και το άνοιγ­μα που πρέ­πει να κάνει η Δημο­τι­κή Αρχή προς τους πολίτες.

Τα μέλη της Δρά­σης τόνι­σαν πως ο «Δήμος δεν είναι μόνο τα δημο­τι­κά συμ­βού­λια και οι λίγοι πολί­τες που τα παρα­κο­λου­θούν», ενώ σχο­λί­α­σαν χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «σήμε­ρα ο δήμος λει­τουρ­γεί σαν ενός ανδρός αρχή» και όταν ισχύ­ει αυτό «είσαι εκ των πραγ­μά­των αποτυχημένος» .

Παράλ­λη­λα σχο­λί­α­σαν ότι «κάθε Τρί­τη γινό­μα­στε διά­ση­μοι με την κίνη­ση από την λαϊ­κή στην Ελ. Βενι­ζέ­λου», ζητώ­ντας από τον Κώστα Ζώμπο να βάλει το κυκλο­φο­ρια­κό ψηλά στην ατζέ­ντα του.

Στο τέλος της συνά­ντη­σης ο Κώστας Ζώμπος τόνι­σε πως στις προ­θέ­σεις του συν­δυα­σμού είναι να ενι­σχύ­σουν και να στη­ρί­ξουν δρά­σεις όπως το Φεστι­βάλ «Νεο­λαία εν…δράσει» που διορ­γα­νώ­νει η «Δρά­ση» με επι­τυ­χία για 6 χρό­νια και ευχα­ρί­στη­σε τα μέλη του φορέα  για την συζήτηση.

Παρό­ντες από την Δρά­ση ήταν οι Ίκα­ρος Πετρό­που­λος, Πέτρος Ζάκης, Βινιε­ρά­τος Μάνος, Μάχη Κοκ­κί­νου, Μαί­ρη Πολυ­χρό­νη, ο Γιάν­νης Μυτι­λη­ναί­ος, Άννα Γιαν­νι­κο­πού­λου, Κατε­ρι­νά Μιχα­λο­πού­λου. Από το συν­δυα­σμό «Γαλά­τσι. Ζού­με εδώ» οι υπο­ψή­φιοι Δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι Γιάν­νης Βου­δού­ρης, Πέτρος Μαγκα­να­ρης, Γιαν­νης Μόρ­της και Πέτρος Σιδερής».

 

Πηγή http://www.eleftherostypos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων