Προλαβαίνουν το πρώτο «κουδούνι» πέντε σεισμόπληκτα σχολεία στο Χαϊδάρι

Ποιά θα ανοίξουν κανονικά, ποια με καθυστέρηση και ποια θα μετεγκατασταθούν

Στα κτί­ρια του 1ου, 5ου και 8ου Δημο­τι­κού του Χαϊ­δα­ρί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανο­νι­κά ο αγια­σμός σήμε­ρα Τετάρ­τη 11 Σεπτεμ­βρί­ου, ενώ το 4ο και το 6ο Γυμνά­σιο, αν και έτοι­μα προς χρή­ση από τις 16 Σεπτεμ­βρί­ου, θα μετα­στε­γα­στούν, μετά από από­φα­ση της οικεί­ας Διεύ­θυν­σης Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας.

Όπως είναι γνω­στό, έξι σχο­λεία του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου επλή­γη­σαν από τον σει­σμό στις 19 Ιου­λί­ου 2019 και μετά από αυτο­ψία των Κτι­ρια­κών Υπο­δο­μών Α.Ε. κρί­θη­κε, ότι έπρε­πε να επι­σκευα­στούν, πριν δοθούν σε χρή­ση. Κατό­πιν σχε­τι­κής ενη­μέ­ρω­σης στις 20 Αυγού­στου από την προη­γού­με­νη δημο­τι­κή Αρχή, ο εκλεγ­μέ­νος δήμαρ­χος, Βαγ­γέ­λης Ντη­νια­κός, αν και δεν είχε ακό­μη ανα­λά­βει καθή­κο­ντα, είχε συνά­ντη­ση με τον υπουρ­γό και τον υφυ­πουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών, καθώς και με την αρμό­δια υφυ­πουρ­γό Παι­δεί­ας, με απο­τέ­λε­σμα την εξα­σφά­λι­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης για την επι­σκευή των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων.

Οι δια­δι­κα­σί­ες επι­σπεύ­τη­καν, με απο­τέ­λε­σμα στις 4 Σεπτεμ­βρί­ου να υπο­γρα­φεί η σχε­τι­κή σύμ­βα­ση και ξεκί­νη­σε την ίδια ημέ­ρα η επι­σκευή των σχο­λεί­ων. Σύμ­φω­να με την πορεία των εργα­σιών, σε πέντε από τα έξι σχο­λεία (4ο Γυμνά­σιο, 6ο Γυμνά­σιο, 1ο Δημο­τι­κό, 5ο Δημο­τι­κό, 8ο Δημο­τι­κό), οι επι­σκευ­ές θα ολο­κλη­ρω­θούν εντός των ημε­ρών και τα σχο­λεία θα είναι έτοι­μα προς χρή­ση τη Δευ­τέ­ρα 16 Σεπτεμ­βρί­ου.

Στο ΕΠΑΛ-ΙΕΚ όπου απαι­τού­νται μεγα­λύ­τε­ρης κλί­μα­κας επι­σκευ­ές, οι εργα­σί­ες θα ξεκι­νή­σουν την Πέμ­πτη 12 Σεπτεμ­βρί­ου και σύμ­φω­να με το δήμο, προ­βλέ­πε­ται στο τέλος του μήνα να παρα­δο­θεί προς χρή­ση ένα τμή­μα του κτι­ρί­ου, ικα­νό για την απρό­σκο­πτη πραγ­μα­το­ποί­η­ση των μαθη­μά­των. Σε ό,τι αφο­ρά στη λει­τουρ­γία των παρα­πά­νω σχο­λι­κών μονά­δων, εκτός του 1ου ΕΠΑΛ, ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου πρό­τει­νε στις αρμό­διες Διευ­θύν­σεις Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η έναρ­ξη των μαθη­μά­των τη Δευ­τέ­ρα 16 Σεπτεμ­βρί­ου.

Έτσι, σε συνεν­νό­η­ση με τη Διεύ­θυν­ση Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, στο 1ο Δημο­τι­κό, 5ο Δημο­τι­κό και 8ο Δημο­τι­κό, τα μαθή­μα­τα θα ξεκι­νή­σουν τη Δευ­τέ­ρα 16 Σεπτεμ­βρί­ου, ενώ οι αγια­σμοί θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κανο­νι­κά αύριο 11 Σεπτεμ­βρί­ου. Για το 4ο Γυμνά­σιο και 6ο Γυμνά­σιο, η Διεύ­θυν­ση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, απο­φά­σι­σε την προ­σω­ρι­νή μετα­στέ­γα­ση των σχο­λι­κών μονά­δων ως εξής:

- 4ο Γυμνά­σιο Χαϊ­δα­ρί­ου στο 4ο ΓΕ.Λ. Χαϊ­δα­ρί­ου σε απο­γευ­μα­τι­νή βάρ­δια.

-6ο Γυμνά­σιο Χαϊ­δα­ρί­ου στο 5ο Γυμνά­σιο Χαϊ­δα­ρί­ου σε απο­γευ­μα­τι­νή βάρ­δια.

Σε ό,τι αφο­ρά το 1ο ΕΠΑ.Λ. προ­βλέ­πε­ται μετα­στέ­γα­ση στο 6ο Ε.Κ. Γ’ Αθή­νας σε πρω­ι­νή βάρ­δια. Σημειώ­νε­ται ότι για το 4ο και 6ο Γυμνά­σιο ελή­φθη η από­φα­ση για μετα­στέ­γα­ση παρά τις σχε­τι­κές δια­βε­βαιώ­σεις του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου ότι τα σχο­λεία θα είναι έτοι­μα προς χρή­ση τη Δευ­τέ­ρα 16 Σεπτεμ­βρί­ου και γι’ αυτό, ο δήμος έχει ζητή­σει από τη Διεύ­θυν­ση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας να επα­νε­ξε­τά­σει τη σχε­τι­κή από­φα­ση.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων