Δήμαρχος Βύρωνα: Η βία δεν έχει καμία απολύτως θέση στα σχολεία μας

Με δηλώσεις του ο δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης, εξέφρασε την ανησυχία του και καταδίκασε το περιστατικό, τόνισε ότι τα θέματα αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται εν θερμώ, αλλά με ψυχραιμία και υπευθυνότητα και εστίασε στον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα της ψυχολογικής στήριξης.

Το σοβα­ρό θέμα του ξυλο­δαρ­μού 17χρονου από συμ­μα­θη­τές του σε σχο­λείο του Βύρω­να, αλλά και του μπού­λινγκ που είχε υπο­στεί η αδελ­φή του, προ­βλη­μά­τι­σε έντο­να την δημο­τι­κή Αρχή.

Με δηλώ­σεις του ο δήμαρ­χος Βύρω­να, Γρη­γό­ρης Κατω­πό­δης, εξέ­φρα­σε την ανη­συ­χία του και κατα­δί­κα­σε το περι­στα­τι­κό, τόνι­σε ότι τα θέμα­τα αυτά δεν πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζο­νται εν θερ­μώ, αλλά με ψυχραι­μία και υπευ­θυ­νό­τη­τα και εστί­α­σε στον ανα­σχε­δια­σμό και την ενί­σχυ­ση των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών στο τομέα της ψυχο­λο­γι­κής στή­ρι­ξης.

Πρό­σθε­σε επί­σης πως το μπού­λινγκ είναι ένα φαι­νό­με­νο το οποίο πρέ­πει να χτυ­πη­θεί στη ρίζα του τονί­ζο­ντας ότι βία δεν έχει καμία απο­λύ­τως θέση στα σχο­λεία μας.

«Προ­κα­λεί θλί­ψη και απο­τρο­πια­σμό σε όλους μας ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού νεα­ρού μαθη­τή και μάλι­στα εντός του σχο­λι­κού χώρου. Η δημο­τι­κή Αρχή επέ­λε­ξε να τηρή­σει υπεύ­θυ­νη στά­ση και να μην τοπο­θε­τη­θεί για το περι­στα­τι­κό που συνέ­βη σε σχο­λείο της πόλης μας και που μας πλή­γω­σε και μας προ­βλη­μά­τι­σε όλους. Αλλω­στε, αυτά τα ζητή­μα­τα δεν πρέ­πει ποτέ να αντι­με­τω­πί­ζο­νται εν θερ­μώ, μόνο με ψυχραι­μία και υπευ­θυ­νό­τη­τα», είπε αρχι­κά ο κ. Κατω­πό­δης και στη συνέ­χεια τόνι­σε μετα­ξύ άλλων:

«Ο δήμος του Βύρω­να δεν στέ­κε­ται μόνο σε μία κατα­δί­κη την οποία ορι­σμέ­νοι θα σπεύ­σουν να χαρα­κτη­ρί­σουν «στα λόγια». Για εμάς το θέμα του μπού­λινγκ είναι τόσο σοβα­ρό, ώστε να απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για την δημο­τι­κή μας Αρχή, από το 2014 που ανα­λά­βα­με τις τύχες της πόλης, να ανα­σχε­διά­σου­με και να ενι­σχύ­σου­με τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες στον τομέα της ψυχο­λο­γι­κής και της συμ­βου­λευ­τι­κής στή­ρι­ξης. Και αυτό το έχου­με πρά­ξει με την ενί­σχυ­ση της Κοι­νω­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας μας με ψυχο­λό­γους, με τη διε­ξα­γω­γή ενη­με­ρω­τι­κών ομι­λιών και σεμι­να­ρί­ων για το θέμα του ενδο­σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού και σε συνερ­γα­σία με το Χαμό­γε­λο του Παι­διού, με πρό­γραμ­μα Σχο­λών Γονέ­ων και ακό­μα και με ατο­μι­κές συνε­δρί­ες συμ­βου­λευ­τι­κής και θερα­πευ­τι­κής αντι­με­τώ­πι­σης σε παι­διά, σε εφή­βους και στις οικο­γέ­νειές τους. Οι δρά­σεις μας στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα είναι πολύ­πλευ­ρες και μάλι­στα σε Δημο­τι­κά, σε Γυμνά­σια και σε Λύκεια, σε σχο­λεία δηλα­δή που δεν ανή­κουν στην δικαιο­δο­σία του δήμου, αλλά σε αυτήν του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας».

«Η εκπαιδευτική κοινότητα επέδειξε σωστά αντανακλαστικά»

Ως προς το θέμα των εκπαι­δευ­τι­κών, ο κ. Κατω­πό­δης, εκπαι­δευ­τι­κός και ο ίδιος (καθη­γη­τής Φυσι­κής), ανέ­φε­ρε: «Θέλω να στα­θώ στη συμπε­ρι­φο­ρά ολό­κλη­ρης της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας, αλλά και του εκπαι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού του σχο­λεί­ου, που δεν έκα­νε πίσω, αλλά προ­σπά­θη­σε να προ­στα­τεύ­σει τον μαθη­τή από την βάναυ­ση επί­θε­ση, ενώ επέ­δει­ξε σωστά αντα­να­κλα­στι­κά καλώ­ντας άμε­σα τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και την Αστυ­νο­μία και τους γονείς του μαθη­τή. Οι προ­σπά­θειές μας λοι­πόν έχουν ως στό­χο να χτυ­πή­σου­με το μεγά­λο αυτό κοι­νω­νι­κό πρό­βλη­μα στη ρίζα του, προ­λαμ­βά­νο­ντας θλι­βε­ρά περι­στα­τι­κά όπως αυτό του 17χρονου μαθη­τή. Σε αυτό το παι­δί, στην αδελ­φή του αλλά και στην οικο­γέ­νειά του εκφρά­ζω την συμπα­ρά­στα­σή μου και δηλώ­νω πως θα είμαι δίπλα τους σε οτι­δή­πο­τε χρεια­στούν.

Ως εκπαι­δευ­τι­κός κι εγώ ο ίδιος, αλλά και ως δήμαρ­χος του Βύρω­να κατα­δι­κά­ζω απε­ρί­φρα­στα κάθε περι­στα­τι­κό εκφο­βι­σμού στον σχο­λι­κό χώρο και ενώ­νω την φωνή μου με όσους ζητούν εντα­τι­κο­ποί­η­ση των προ­σπα­θειών του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας με επι­πρό­σθε­τες ενέρ­γειες -όπως αυτή που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την επο­μέ­νη κιό­λας του περι­στα­τι­κού- για την επι­μόρ­φω­ση και εκπαί­δευ­ση τόσο των εκπαι­δευ­τι­κών, όσο και των μαθη­τών, με στό­χο την πρό­λη­ψη και τελι­κά την πλή­ρη εξά­λει­ψη του μπού­λινγκ».

Και κατα­λή­γει: «Η βία δεν έχει καμία απο­λύ­τως θέση στα σχο­λεία μας. Και θα πολε­μή­σου­με με όλα τα μέσα που έχου­με στη διά­θε­σή μας για να δια­σφα­λί­σου­με ένα σχο­λείο, όπου ο σχο­λι­κός εκφο­βι­σμός θα απο­τε­λεί παρελ­θόν».

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων