Συλλήψεις για «κόντρες» σε παραλιακή και Βουλιαγμένης

Η Τροχαία έκοψε δεκάδες πρόστιμα και αφαίρεσε πινακίδες κυκλοφορίας και άδεις οδήγησης

Σε πέντε συλ­λή­ψεις και δεκά­δες πρό­στι­μα και αφαι­ρέ­σεις πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας και αδειών οδή­γη­σης προ­χώ­ρη­σε η Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 14 Φεβρουα­ρί­ου.

Ειδι­κό­τε­ρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 373 τρο­χο­νο­μι­κοί έλεγ­χοι κατά μήκος των Λεω­φό­ρων Αθη­νών-Σου­νί­ου και Βου­λιαγ­μέ­νης και βεβαιώ­θη­καν 136 παρα­βά­σεις, για:

- 30 για υπέρ­βα­ση ορί­ων θορύ­βου – πρό­κλη­ση υπερ­βο­λι­κού θορύ­βου,
— 28 για φιμέ υαλο­πί­να­κες,
— 15 για υπέρ­βα­ση ορί­ου ταχύ­τη­τας,
— 6 για επί­δει­ξη ικα­νό­τη­τας,
— 6 για στέ­ρη­ση πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας,
— 3 για μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κρά­νους,
— 3 για αντι­κα­νο­νι­κή χρή­ση κινη­τού τηλε­φώ­νου,
— 3 για στέ­ρη­ση Δελ­τί­ου Τεχνι­κού Ελέγ­χου (ΚΤΕΟ),
— 3 για επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς και
— 39 για λοι­πές παρα­βά­σεις,

Επι­πλέ­ον, πέντε οδη­γοί συνε­λή­φθη­σαν για στέ­ρη­ση άδειας ικα­νό­τη­τας οδή­γη­σης, ενώ αφαι­ρέ­θη­καν 48 άδειες ικα­νό­τη­τας οδή­γη­σης, 41 άδειες κυκλο­φο­ρί­ας και 52 ζεύ­γη πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας. Ακό­μη, ακι­νη­το­ποι­ή­θη­καν έξι οχή­μα­τα και δύο μετα­φέρ­θη­καν με γερα­νό.

Οι έλεγ­χοι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από αστυ­νο­μι­κούς του Α΄ Τμή­μα­τος Τρο­χαί­ας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, με τη συν­δρο­μή των Ομά­δων Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Τρο­χαί­ων Ατυ­χη­μά­των (ΟΕΠΤΑ), αστυ­νο­μι­κών της Ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύ­θυν­σης Άμε­σης Δρά­σης Αττι­κής και των Ομά­δων Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας (ΟΠΚΕ) της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής.

Οι έλεγ­χοι θα συνε­χι­στούν στο πλαί­σιο του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων