Περιφέρεια Αττικής: Ψηφιακά οι αιτήσεις για άλλες 45 διοικητικές πράξεις

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ψηφιακά για 165 διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής, έχουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς στις ήδη υπάρχουσες 120, προστίθενται από σήμερα επιπλέον 45 νέες ψηφιακές αιτήσεις.

Όπως ανα­φέρ­θη­κε σε εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση της ψηφια­κής στρα­τη­γι­κής της περι­φέ­ρειας Αττι­κής, πολί­τες και επι­χει­ρή­σεις έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­βάλ­λουν ψηφια­κά την αίτη­σή τους και να παρα­λά­βουν ψηφια­κά το απο­τέ­λε­σμα, στο ψηφια­κό απο­θε­τή­ριο εγγρά­φων και απα­ντή­σε­ων που έχει δημιουρ­γή­σει η περι­φέ­ρεια Αττι­κής.

Λεπτο­μέ­ρειες για το σύνο­λο των διοι­κη­τι­κών πρά­ξε­ων και παρε­χο­μέ­νων υπη­ρε­σιών δίνο­νται στον «Οδη­γό του Πολί­τη» (https://www.pattikis.gr/).

Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ίδρυ­μα Ευγε­νί­δου, ο περι­φε­ρειάρ­χης, Γιώρ­γος Πατού­λης και ο υπουρ­γός Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, Κυριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης, υπέ­γρα­ψαν Σύμ­φω­νο Συνερ­γα­σί­ας με αντι­κεί­με­νο τη θεσμο­θέ­τη­ση και υλο­ποί­η­ση μιας σει­ράς συστη­μι­κών δρά­σε­ων που θα έχουν στό­χο τη βελ­τι­στο­ποί­η­ση των διοι­κη­τι­κών δια­δι­κα­σιών και των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών.

Στον χαι­ρε­τι­σμό του, ο κ. Πιερ­ρα­κά­κης τόνι­σε πως «προ­τε­ραιό­τη­τά μας είναι η βελ­τί­ω­ση των υπη­ρε­σιών προς τον πολί­τη αλλά και να βοη­θή­σου­με την αλλη­λε­πί­δρα­ση των υπη­ρε­σιών όλων των φορέ­ων. Έχου­με πολ­λά βήμα­τα μπρο­στά μας, αλλά είναι χρέ­ος μας να ξεκι­νή­σου­με από ζητή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των πολι­τών. Παράλ­λη­λα, θα ξεκι­νή­σου­με μία εθνι­κή στρα­τη­γι­κή για να μη χάσου­με και το επό­με­νο τρέ­νο από την τέταρ­τη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση».

Ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής υπο­γράμ­μι­σε ότι σήμε­ρα γίνε­ται ένα σημα­ντι­κό βήμα, ωστό­σο δεν αρκεί, καθώς, όπως ανέ­φε­ρε, στό­χος είναι «να προ­σφέ­ρου­με ψηφια­κά το σύνο­λο των υπη­ρε­σιών μας». «Δεν μας αρκεί», πρό­σθε­σε, «που σήμε­ρα προ­σφέ­ρου­με ψηφια­κά το 33% των αιτή­σε­ων μας. Ιδα­νι­κά, θα θέλα­με να μπο­ρού­με να είμα­στε συν­δε­δε­μέ­νοι και με τους 66 Δήμους της Αττι­κής, ώστε να προ­σφέ­ρου­με από κοι­νού αυτά που χρειά­ζο­νται οι πολί­τες του λεκα­νο­πε­δί­ου. Επί­σης, δεν μας τιμά ως κρα­τι­κό φορέα το γεγο­νός πως η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των πολι­τών της Αττι­κής δεν γνω­ρί­ζουν σήμε­ρα ποιες είναι οι ψηφια­κές υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρου­με», τόνι­σε και προ­α­νήγ­γει­λε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση σχε­τι­κής επι­κοι­νω­νια­κής καμπά­νιας.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων