- Διαφήμιση -

Ζακ Κωστόπουλος : Δεν πέθανε από ξυλοδαρμό υποστήριξαν οι δικηγόροι του κοσμηματοπώλη

Από την πλευρά του Ζακ Κωστόπουλου υποστηρίζεται πως τα επίμαχα συμπεράσματα κρίνονται αντιεπιστημονικά και αντίθετα προς τα ευρήματα της νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων

Σε ενδε­χό­με­να προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, τα οποία όμως  υπο­στη­ρί­ζε­ται ότι  δεν έχουν καμία σχέ­ση με τον άγριο ξυλο­δαρ­μό τον οποίο υπέ­στη ο Ζακ Κωστό­που­λος, απο­δί­δει το θάνα­το του  η υπε­ρά­σπι­ση του κοσμη­μα­το­πώ­λη, επι­κα­λού­με­νη την έκθε­ση που συνέ­τα­ξε δικός τους διο­ρι­σμέ­νος τεχνι­κός σύμ­βου­λος .  Από την πλευ­ρά της  η οικο­γέ­νεια του Ζακ Κωστό­που­λου  ανιτ­κρού­ει ως αντιε­πι­στη­μο­νι­κή και αντί­θε­τη προς τα νεκρο­το­μι­κά ευρή­μα­τα, αλλά και εκεί­να των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων τη θέση αυτή που προ­βάλ­λε­ται από την υπε­ρά­σπι­ση του κατηγορούμενου.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του κατη­γο­ρού­με­νου κοσμη­μα­το­πώ­λη, Χάρης Ανα­γνω­στό­που­λος, ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ότι τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας που έλα­βε υπό­ψη της η έκθε­ση του τεχνι­κού συμ­βού­λου, οδη­γούν «πλή­ρως αιτιο­λο­γη­μέ­να και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να στο συμπέ­ρα­σμα, ότι η αιτία θανά­του του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου είναι άσχε­τη, ξένη και ασύν­δε­τη προς την κρι­νό­με­νη συμπε­ρι­φο­ρά του εντο­λέα μου».

Συγκε­κρι­μέ­να, η ιατρο­δι­κα­στι­κή γνω­μο­δό­τη­ση του πραγ­μα­το­γνώ­μο­να, Παντ. Αλε­ξάν­δρου, που διο­ρί­στη­κε από την πλευ­ρά του κοσμη­μα­το­πώ­λη, υπο­στη­ρί­ζει ότι  «ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος απεβίωσε λόγω ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώσεων από καρ­δια­κή αρρυθμία ή/και από αγγειόσπασμο σε έδαφος α) καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία αποδεικνύεται από την ιστο­λο­γι­κή εξέταση των πνευμόνων, στον οποίο διαπιστώνονται κύτταρα καρδιακής ανεπάρκειας, β) βαρείας ηπατικής βλάβης και γ) συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας σε συν­δυα­σμό με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης». Παράλ­λη­λα, κατα­λή­γει ότι «σε κάθε περίπτωση οι κακώσεις που υπέστη στα μαλα­κά μόρια δε μπο­ρεί να έχουν αιτιώδη συνάφεια με τις ήδη προεγκατασταθείσες ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου, οι οποίες είχαν προδιαγεγραμμένη πορεία αυτο­τε­λή και ανεξάρτητη και μη αναστρέψιμη εξαιτίας των όλως βαρέων συντρεχόντων επιβαρυντικών παραγόντων και νοσημάτων του θανόντος».

Από την πλευ­ρά  όμως, του Ζακ Κωστό­που­λου, υπο­στη­ρί­ζε­ται πως τα  επί­μα­χα συμπε­ρά­σμα­τα κρί­νο­νται αντιε­πι­στη­μο­νι­κά και αντί­θε­τα προς τα ευρή­μα­τα της νεκρο­το­μής και των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων. «Είναι μια έκθε­ση που πάσχει από υπο­κει­με­νι­σμό και δια­στρέ­φει τα επι­στη­μο­νι­κά συμπε­ρά­σμα­τα που είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­τα» ανα­φέ­ρει το περι­βάλ­λον της οικο­γέ­νειας, επι­ση­μαί­νο­ντας πως αντί­θε­τα με τις εκτι­μή­σεις που προ­τάσ­σει η υπε­ρά­σπι­ση, ο Ζακ Κωστό­που­λος δεν έπα­σχε ούτε από καρ­δια­κή, ούτε από ηπα­τι­κή ανεπάρκεια».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από την πλευ­ρά των δικη­γό­ρων του θύμα­τος που έχει δηλώ­σει παρά­στα­ση πολι­τι­κής αγω­γής έχει κατα­τε­θεί μήνυ­ση αλλά και αίτη­μα στον ανα­κρι­τή , ο οποί­ος ερευ­νά την υπό­θε­ση, ζητώ­ντας την μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας από θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη σε ανθρωποκτονία.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων