- Διαφήμιση -

Καρκινογόνα η καθημερινότητα στο κέντρο της Αθήνας

Τη λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στη δημιουργία «πόλεων ελεύθερων καρκίνου» και την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό όλων των φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη επιδημιολογική απειλή, επισήμανε ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), ογκολόγος-παθολόγος Γιάννης Μπουκοβίνας

Τη λήψη μέτρων που θα συμ­βά­λουν στη δημιουρ­γία «πόλε­ων ελεύ­θε­ρων καρ­κί­νου» και την ανά­γκη για συνερ­γα­σία και συντο­νι­σμό όλων των φορέ­ων, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί η μεγά­λη επι­δη­μιο­λο­γι­κή απει­λή, επι­σή­μα­νε ο πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ογκο­λό­γων Παθο­λό­γων Ελλά­δας (ΕΟΠΕ), ογκο­λό­γος-παθο­λό­γος Γιάν­νης Μπου­κο­βί­νας, κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης με τίτλο «Επι­λέ­γου­με την υγεία, κερ­δί­ζου­με ζωή».

«Η υγεία είναι, μεν, επι­λο­γή μας, ωστό­σο χρειά­ζε­ται την υπο­στή­ρι­ξη των αρχών», ανέ­φε­ρε ο κ. Μπου­κο­βί­νας και σημεί­ω­σε: «Η τοξι­κό­τη­τα της καθη­με­ρι­νής ζωής στην Αθή­να και σε άλλα μεγά­λα αστι­κά κέντρα θα φέρει σε λίγα χρό­νια τον καρ­κί­νο στην πρώ­τη θέση ως αιτία θανά­του, θέση που μέχρι τώρα έχουν τα καρ­διαγ­γεια­κά νοσή­μα­τα». Και αυτό για­τί «η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση, η έλλει­ψη χώρων πρα­σί­νου, η άναρ­χη επέμ­βα­ση του ανθρώ­που στο περι­βάλ­λον, οι συν­θή­κες καθη­με­ρι­νής εργα­σί­ας, η καθι­στι­κή ζωή, η παχυ­σαρ­κία, η χρή­ση εθι­στι­κών ουσιών και το στρες δημιουρ­γούν ένα τοξι­κό περι­βάλ­λον, που με ποι­κι­λία μηχα­νι­σμών μετα­τρέ­πει το σώμα σε ένα καρ­κι­νο­γό­νο περι­βάλ­λον», σύμ­φω­να με τον ίδιο.

Οι επι­στή­μο­νες που συμ­με­τεί­χαν στην εκδή­λω­ση ανα­φέρ­θη­καν στον ρόλο της δια­τρο­φής χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «ωρο­λο­για­κή βόμ­βα της υγεί­ας» την παχυ­σαρ­κία. Όπως τόνι­σαν, δεν ευθύ­νε­ται μόνο η ποσό­τη­τα τρο­φής, αλλά και η ποιό­τη­τα, όπως και το ωρά­ριο των γευ­μά­των μας, ενώ έκα­να λόγο για του­λά­χι­στον 140 λεπτά αερό­βιας άσκη­σης την εβδο­μά­δα, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ο χρό­νος άσκη­σης δεν αρκεί για την πρό­λη­ψη των σοβα­ρών νόσων εάν συνο­δεύ­ε­ται από καθι­στι­κή ζωή και όχι από άλλη σωμα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον είχαν οι τοπο­θε­τή­σεις για την φρο­ντί­δα του ψυχι­κού κόσμου μας και των συναι­σθη­μά­των μας, με τον κ. Μπου­κο­βί­να, να υπο­γραμ­μί­ζει ότι «πέντε λεπτά συγκε­κα­λυμ­μέ­νης οργής επη­ρε­ά­ζουν αρνη­τι­κά το ανο­σο­λο­γι­κό σύστη­μα για 6 ώρες».

Στη στρα­τη­γι­κή για τη δημιουρ­γία υγιών δήμων και πόλε­ων που προ­ά­γουν την πρό­λη­ψη των ασθε­νειών και την ψυχι­κή και σωμα­τι­κή υγεία των κατοί­κων, ανα­φέρ­θη­κε, στον χαι­ρε­τι­σμό του, ο πρό­ε­δρος του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών, Γιώρ­γος Πατού­λης. Μίλη­σε για τους κιν­δύ­νους του σύγ­χρο­νου αστι­κού περι­βάλ­λο­ντος και την ευθύ­νη της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης να δημιουρ­γή­σει τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ένα υγιές περι­βάλ­λον, προ­φυ­λάσ­σο­ντας τους κατοί­κους από κιν­δύ­νους που απει­λούν την υγεία τους, μέσω έξυ­πνων και στο­χο­θε­τη­μέ­νων πολι­τι­κών και παρεμβάσεων.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων