- Διαφήμιση -

ΠΟΕ – ΟΤΑ: 24ωρη απεργία την Πέμπτη

Παράλληλα, αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Εικο­σι­τε­τρά­ω­ρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία για όλους τους εργα­ζό­με­νους στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση, την προ­σε­χή Πέμ­πτη 21 Φεβρουα­ρί­ου, προ­κή­ρυ­ξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, για θέμα­τα που απα­σχο­λούν τον κλά­δο, με αιχ­μή την κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργασίας.

Παράλ­λη­λα, απο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συγκέ­ντρω­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας, στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέ­ρας, έξω από το υπουρ­γείο Οικονομικών.

Σε ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει ότι «κύριο ζήτη­μα για τον κλά­δο απο­τε­λεί η εξέ­λι­ξη που ουσια­στι­κά θα αφή­σει χωρίς κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος Επι­κίν­δυ­νης και Ανθυ­γιει­νής Εργα­σί­ας για τον μήνα Μάρ­τιο χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους στην καθα­ριό­τη­τα και τα τεχνι­κά συνερ­γεία των Δήμων». Σύμ­φω­να με την Ομο­σπον­δία, αυτό ουσια­στι­κά απο­τε­λεί «το προ­μή­νυ­μα για την περι­κο­πή του και την απέ­ντα­ξη ειδι­κο­τή­των από το δικαί­ω­μα χορή­γη­σης του επι­δό­μα­τος, αφού οι εντο­λές των θεσμών θέλουν του­λά­χι­στον κατά 32% περι­κο­πή της συγκε­κρι­μέ­νης δαπάνης».

Η συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση των υπαλ­λή­λων στους ΟΤΑ ζητεί ακό­μα την επα­να­φο­ρά του προ­λη­πτι­κού ελέγ­χου των δαπα­νών των δήμων από το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο (καταρ­γή­θη­κε με τον «Κλει­σθέ­νη») και την απαλ­λα­γή των εργα­ζο­μέ­νων των Οικο­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών από κάθε πει­θαρ­χι­κή ή ποι­νι­κή ευθύ­νη σχε­τι­κή με την οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση, και την εφαρ­μο­γή της μόνο σε περι­πτώ­σεις που απο­δει­κνύ­ε­ται βαριά αμέ­λεια ή δόλος.

Στα αιτή­μα­τα περι­λαμ­βά­νε­ται, επί­σης, και η υπε­ρά­σπι­ση του δημό­σιου και κοι­νω­νι­κού χαρα­κτή­ρα των υπη­ρε­σιών της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης, καθώς «συνε­χί­ζε­ται με έντα­ση η «χιο­νο­στι­βά­δα» ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων δημο­τι­κών υπη­ρε­σιών σε μια σει­ρά από μικρούς αλλά και μεγά­λους δήμους σε όλη τη χώρα», όπως σημειώ­νε­ται χαρακτηριστικά.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων